Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av miljövården
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 284 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområdena som tjänar skyddsändamålet och för utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Forststyrelsen förbättrar den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland genom att genomföra METSO-handlingsplanen 2008—2020.
 • — Forststyrelsen främjar det riksomfattande skydd och den riksomfattande uppföljning av hotade djur- och växtarter som hör till dess ansvarsområde.
 • — Forststyrelsen förbättrar serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på naturturism och rekreation.
 • — Forststyrelsen förbättrar möjligheterna att skydda den marina undervattensmiljön i Östersjön genom att genomföra programmet för inventering av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön (VELMU).
 • — Forststyrelsen fortsätter att vidta de skyddsåtgärder som gäller områden som hör till nätverket Natura 2000.
 • — Forststyrelsen genomför strategin för skydd och hållbar användning av myr- och torvmarker.

Förklaring: Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Förvaltning av områden     
Antal Natura-områden för vilka en skötsel- och nyttjandeplan färdigställts22201615
Naturvård     
Återställande (ha)2 2452 1482 1902 190
Skötsel av vårdbiotoper (ha)2 6953 0712 9652 965
Skötsel och iståndsättning av värdefulla naturtyper (ha)339313300300
Inventering av naturtyper (ha)40 58947 31050 00050 000
Inventering av naturtyper under vatten (ha) 6 2005 3455 0005 000
Däggdjur och fåglar som hör till Forststyrelsens ansvarsområde, observerade objekt (st.)1 7241 7891 6001 600
Kartläggning av arter inom METSO-handlingsplanen (st.)2 9901 000700700
Användning av naturen för rekreation     
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)4,24,3>=4>=4
Besök i nationalparker (st.)1 958 5002 086 5002 050 0002 090 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)849 400833 000865 000940 000

Forststyrelsen

 • — utvärderar och följer effekterna av återställandet och skötseln
 • — svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata skyddsområden
 • — bereder ett projekt med syfte att skydda ytterligare 15 000 hektar skog på statens mark
 • — följer upp hur nöjda kunderna är med nationalparkerna, kundtjänstställena och nättjänsten utinaturen.fi.
 • — deltar i lagberedningsprojekt som gäller skyddsområden i samarbete med miljöministeriet
 • — deltar i samarbetet kring vården av skyddsområden inom Finlands närområden
 • — utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 2 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen.

Övriga nyckeltal

 201020112012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Skötsel av nationalparker (st.)35373737
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)508507630730
Skötsel av nationalparker (ha)887 000981 000988 000988 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)703 000702 000750 000965 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)1 038 0001 011 000965 000755 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha)1 490 0001 490 0001 490 0001 490 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.)3 8394 1414 0004 000
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 24 47725 82525 00025 000
Fornminnen (st., Museiverkets register)2 1484 6424 8005 000
Skyddade byggnader (st.)191233233250
Naturcenter och andra kundtjänstställen (st.)30293031

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)500
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-55
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-105
Lönejusteringar607
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)-45
Bortfall av riksdagens tillägg-950
Inrättande av Sibbo storskogs nationalpark-500
Sammanlagt-548

2013 budget27 284 000
2012 II tilläggsb.357 000
2012 I tilläggsb.3 700 000
2012 budget27 832 000
2011 bokslut26 104 000