Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av miljövården
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av iståndsättning och vård av miljön och som hänför sig till utveckling av verksamheten och beredning av projekt samt av kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt

2) till underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation

3) till anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster som hänför sig till miljöuppgifter

4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som hänför sig till miljöuppgifter

5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön

6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

7) till samordning av planeringen av havsvården

8) till utredningar som behövs för att uppnå målen för minskade utsläpp och för internationella klimatförhandlingar, utveckling av klimatpolitiken och till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

9) till avlönande av personal motsvarande högst 38 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, samt till avlönande av personal för viss tid motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utgifter för miljövården5 800 000
Utveckling av miljöuppgifter1 000 000
Skydd av Östersjön3 340 000
Utveckling av en grön ekonomi och försöksprojekt 2 520 000
Sammanlagt 12 660 000

Avsikten är att använda 2 800 000 euro av anslaget för beredningen av projekt för iståndsättning av miljön och vattendrag och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelserna samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation och 3 000 000 euro för anskaffning av köptjänster för närings-, trafik- och miljöcentralernas laboratorie- och andra miljöuppgifter.

För att minska belastningen i Östersjön och förbättra Skärgårdshavets tillstånd riktas anslaget särskilt för utvecklingsprojekt och skyddsåtgärder i anslutning till programmet för återvinning av näringar inom Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden. Anslaget för skydd av Östersjön används även till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön, vilkas syfte är att före 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Finlands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras på det sätt som principerna för ett ekosystem förutsätter. Genom planering av havsvården genomförs för sin del Finlands program för skydd av Östersjön och uppnås andra mål för skyddet av Östersjön.

Anslaget används även till utveckllings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi, till konsekvensanalys av internationella klimatförhandlingar och av målen för minskande av utsläpp, till verksamhet inom klimatpanelen samt till försöksprojekt i anknytning till programmet för hållbar konsumtion och produktion och återvinning av avfall.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 500
Sammanlagt-1 500

2013 budget12 660 000
2012 budget14 160 000