Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av miljövården
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

Förklaring: Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionalförvaltning som sköter miljöuppgifter.

Miljövård

Syftet är att använda anslagen för vattenvård och annan miljövård för att i synnerhet förbättra Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska de miljörisker som uppstår till följd av förorenad mark och förebygga miljöskador till följd av olje- och kemikalieolyckor i havsområdena. Åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd och för att förebygga och bekämpa hot mot Östersjöns miljö finansieras och vidtas som ett omfattande samarbete inom olika förvaltningsområden i syfte att uppnå en så bra effekt och kostnadseffektivitet som möjligt för skyddsåtgärderna. När det gäller effektivisering av skyddsåtgärderna är samarbetet med de andra Östersjöländerna av största vikt och dessutom havsvården, genomförandet av HELCOM:s handlingsprogram och EU:s strategi för Östersjöregionen liksom även samarbetet med S:t Petersburg och städerna i Leningradområdet för att minska belastningen i Östersjön.

För att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd understöds utvecklandet och ibruktagandet av effektiva vatten- och havsvårdsmetoder. Särskilt effektiviseras vattenvården inom jordbruket. När det gäller vattenvården inom skogsbruket och torvproduktionen främjas särskilt försök med nya vattenvårdsmetoder och bereds nationella mätnings- och bruksanvisningar. Uppgifter från inventeringarna av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön ska användas i synnerhet till att bedöma och förhindra skadliga verkningar av projekt som syftar till att nyttja vattenområden.

Man främjar en koncentrering av hanteringen av avloppsvatten till större, effektivare och driftsäkrare enheter genom att stödja projekt med överföringsledningar som främjar vattenvården i samhällena och glesbygden. Med understöden stöds avloppsreningen och planeringen av skydd av grundvattnet i glesbygden.

Genom restaurering av vattnen stoppas den inre belastningen på sjöarna, vilket möjliggör en hållbar förbättring av deras tillstånd och och en märkbar ökning av vattnens rekreationsvärde. Behovet av sanering av förorenade markområden utreds systematiskt. De mest brådskande objekten saneras även som statligt avfallshanteringsarbete främst för att sanitära olägenheter och olägenheter med grundvattnet ska kunna avlägsnas i de fall då det i övrigt finns förutsättningar för statligt deltagande.

En grön ekonomi främjas genom utvecklings- och försöksprojekt, konsekvensanalyser och utredningar som internationella klimatförhandlingar och minskade utsläpp kräver samt genom verksamhet inom klimatpanelen.

Tillräcklig beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieskador förebygger och minskar de skador som följer av olyckor. Målet är att upprätthålla trivseln i vatten- och havsområdena och områdenas användbarhet för rekreation och ekonomisk verksamhet. Det behövs fortfarande sjödugligt bekämpningsmaterial för att uppnå en tillräcklig bekämpningsberedskap.

Genom oljeavfallsavgifterna stöds upprätthållandet av ett nationellt heltäckande system för oljeavfallshantering och sanering av oljeförorenade områden.

Naturvård

Landets nätverk av naturskyddsområden kompletteras genom att förhandlingarna om förvärv av och ersättning för sådana områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd fortsätter. Man bereder ett program för skydd av myrar.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008—2020 fortsätter i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetsparter. Man försöker få privatägda skogar att bli skyddade på frivillig basis. Målet för den gällande handlingsplanen METSO är att 96 000 hektar nya skogsområden ska omfattas av skydd. Under åren 2005—2011 har ca 18 200 hektar skyddats.

På naturskyddsområdena fortsätter återställandet av skogar och myrar, iståndsättningen och skötseln av vårdbiotoper samt inventeringen av naturtyper. Det främsta målet med skyddsåtgärderna för de områden som ingår i Natura 2000-nätverket är att förbättra skyddsnivån för arter och naturtyper.

Inventeringar av landskapsområden som är nationellt värdefulla främjas kostnadseffektivt. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen fortsätter.

För att hindra att den biologiska mångfalden försvinner effektiviseras åtgärder som baserar sig på den bedömning av hotade arter som blev färdig 2010 och det åtgärdsprogram som gjordes upp utgående från den bedömning av hotade arter som blev färdig 2008.

Målen för verksamheten när det gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har uppställts i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av olje- och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel och vidtagande av bekämpningsåtgärder samt utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten av att olagliga internationella avfallstransporter måste sändas tillbaka och av att alla kostnader inte alltid genast kan tas ut av den som orsakat skadan.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Förklaring: De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99.

Från oljeskyddsfonden och skadevållarna erhålls ersättningar till utgifterna. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10. Avsikten är att fortsätta att uppbära en förhöjd oljeskyddsavgift.


2013 budget5 200 000
2012 budget5 200 000
2011 bokslut5 243 595

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden samt av landskapsområden

2) till åtgärder som ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete och uppföljning

3) till uppföljning, skydd och vård av hotade arter, förebyggande av skador orsakade av fredade arter samt till ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES -förordning förutsätter

4) till naturskyddsplanering och planering som har anknytning till tillämpningen av marktäktslagen samt till planering och iståndsättning som hänför sig till skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan.

Förklaring: Med anslaget inventeras och sköts privata naturskyddsområden särskilt till den del skötseln inte hör till handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Inventeringen av naturtyper enligt naturvårdslagen fortsätter. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen ska beredas och genomföras. Planer och åtgärder för skötsel som främjar den biologiska mångfalden ska genomföras i fråga om värdefulla vårdbiotoper. Planer görs upp för skötseln av i huvudsak nationellt värdefulla landskapsområden, och inventeringsuppgifterna om områdena uppdateras. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till grundvattenskyddet fortsätter. Marktäktsområden som kommit till innan marktäktslagen trädde i kraft ska återställas i mån av möjlighet.


2013 budget2 440 000
2012 budget2 440 000
2011 bokslut2 940 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av iståndsättning och vård av miljön och som hänför sig till utveckling av verksamheten och beredning av projekt samt av kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt

2) till underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation

3) till anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster som hänför sig till miljöuppgifter

4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som hänför sig till miljöuppgifter

5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön

6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

7) till samordning av planeringen av havsvården

8) till utredningar som behövs för att uppnå målen för minskade utsläpp och för internationella klimatförhandlingar, utveckling av klimatpolitiken och till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

9) till avlönande av personal motsvarande högst 38 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, samt till avlönande av personal för viss tid motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utgifter för miljövården5 800 000
Utveckling av miljöuppgifter1 000 000
Skydd av Östersjön3 340 000
Utveckling av en grön ekonomi och försöksprojekt 2 520 000
Sammanlagt 12 660 000

Avsikten är att använda 2 800 000 euro av anslaget för beredningen av projekt för iståndsättning av miljön och vattendrag och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelserna samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation och 3 000 000 euro för anskaffning av köptjänster för närings-, trafik- och miljöcentralernas laboratorie- och andra miljöuppgifter.

För att minska belastningen i Östersjön och förbättra Skärgårdshavets tillstånd riktas anslaget särskilt för utvecklingsprojekt och skyddsåtgärder i anslutning till programmet för återvinning av näringar inom Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden. Anslaget för skydd av Östersjön används även till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön, vilkas syfte är att före 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Finlands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras på det sätt som principerna för ett ekosystem förutsätter. Genom planering av havsvården genomförs för sin del Finlands program för skydd av Östersjön och uppnås andra mål för skyddet av Östersjön.

Anslaget används även till utveckllings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi, till konsekvensanalys av internationella klimatförhandlingar och av målen för minskande av utsläpp, till verksamhet inom klimatpanelen samt till försöksprojekt i anknytning till programmet för hållbar konsumtion och produktion och återvinning av avfall.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 500
Sammanlagt-1 500

2013 budget12 660 000
2012 budget14 160 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 284 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområdena som tjänar skyddsändamålet och för utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Forststyrelsen förbättrar den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland genom att genomföra METSO-handlingsplanen 2008—2020.
 • — Forststyrelsen främjar det riksomfattande skydd och den riksomfattande uppföljning av hotade djur- och växtarter som hör till dess ansvarsområde.
 • — Forststyrelsen förbättrar serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på naturturism och rekreation.
 • — Forststyrelsen förbättrar möjligheterna att skydda den marina undervattensmiljön i Östersjön genom att genomföra programmet för inventering av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön (VELMU).
 • — Forststyrelsen fortsätter att vidta de skyddsåtgärder som gäller områden som hör till nätverket Natura 2000.
 • — Forststyrelsen genomför strategin för skydd och hållbar användning av myr- och torvmarker.

Förklaring: Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Förvaltning av områden     
Antal Natura-områden för vilka en skötsel- och nyttjandeplan färdigställts22201615
Naturvård     
Återställande (ha)2 2452 1482 1902 190
Skötsel av vårdbiotoper (ha)2 6953 0712 9652 965
Skötsel och iståndsättning av värdefulla naturtyper (ha)339313300300
Inventering av naturtyper (ha)40 58947 31050 00050 000
Inventering av naturtyper under vatten (ha) 6 2005 3455 0005 000
Däggdjur och fåglar som hör till Forststyrelsens ansvarsområde, observerade objekt (st.)1 7241 7891 6001 600
Kartläggning av arter inom METSO-handlingsplanen (st.)2 9901 000700700
Användning av naturen för rekreation     
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)4,24,3>=4>=4
Besök i nationalparker (st.)1 958 5002 086 5002 050 0002 090 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)849 400833 000865 000940 000

Forststyrelsen

 • — utvärderar och följer effekterna av återställandet och skötseln
 • — svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata skyddsområden
 • — bereder ett projekt med syfte att skydda ytterligare 15 000 hektar skog på statens mark
 • — följer upp hur nöjda kunderna är med nationalparkerna, kundtjänstställena och nättjänsten utinaturen.fi.
 • — deltar i lagberedningsprojekt som gäller skyddsområden i samarbete med miljöministeriet
 • — deltar i samarbetet kring vården av skyddsområden inom Finlands närområden
 • — utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 2 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen.

Övriga nyckeltal

 201020112012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Skötsel av nationalparker (st.)35373737
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)508507630730
Skötsel av nationalparker (ha)887 000981 000988 000988 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)703 000702 000750 000965 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)1 038 0001 011 000965 000755 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha)1 490 0001 490 0001 490 0001 490 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.)3 8394 1414 0004 000
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 24 47725 82525 00025 000
Fornminnen (st., Museiverkets register)2 1484 6424 8005 000
Skyddade byggnader (st.)191233233250
Naturcenter och andra kundtjänstställen (st.)30293031

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)500
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-55
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-105
Lönejusteringar607
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)-45
Bortfall av riksdagens tillägg-950
Inrättande av Sibbo storskogs nationalpark-500
Sammanlagt-548

2013 budget27 284 000
2012 II tilläggsb.357 000
2012 I tilläggsb.3 700 000
2012 budget27 832 000
2011 bokslut26 104 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av överföringen till oljeskyddsfonden med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

Förklaring: En del av de influtna oljeavfallsavgifterna kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för att användas till ersättning av kostnaderna för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-700
Sammanlagt-700

2013 budget3 000 000
2012 budget3 700 000
2011 bokslut4 300 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för investeringar som främjar vattenvården i samhällen och på glesbygden

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller miljöarbeten som utförs som statens arbete och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011)

3) till bidrag för uppgörande av skyddsplaner för grundvattenområden

4) för stödjande av rådgivning och handledning som krävs för att påskynda verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring: Av anslaget används 2 000 000 euro till understöd, 7 730 000 euro för miljöarbeten som utförs som statens arbeten och för iståndsättning av förorenade områden och vattendrag som utförs som gemensamma projekt samt 1 812 000 euro för mervärdesskatteutgifter för dessa projekt. I mervärdesskatteutgifterna ingår 108 000 euro i överföring av mervärdesskatten för finansieringen av förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Genom investeringar som främjar vattenvården i samhällen och glesbygdsområden och genom skyddsplaner för grundvattenområden genomförs de förvaltningsplaner som godkänts av statsrådet och Finlands program för skydd av Östersjön. Med understöden främjas särskilt verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) samt reduktionen av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten. Med anslaget finansieras även sådana överföringsledningar och förbindelsevattenledningar och sådan sanering av förorenade områden, iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten som samfinansieras och utförs på statens vägnar.

Med rådgivning om avloppsvatten i glesbygderna stöds genomförandet av ändamålsenliga lösningar när det gäller fastigheternas behandling av avloppsvatten. Åtgärder för grundvattenskyddet kräver att kommunerna deltar i uppgörandet av skyddsplaner.

Användningen av den mervärdesskatt som betalas med anslag under momentet följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Projekt för iståndsättning av vatten- och avlopp och miljö finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget

  Totalkostnadsförslag
1 000 €
Statens andel
för vidstående
1 000 €
Beviljat
tidigare
1 000 €
Beviljas
      
1. Påbörjade projekt sammanlagt 47 75018 95014 4004 550 000
2. Sanering av förorenade områden    1 590 000
3. Iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten    1 590 000
4. Understöd    2 000 000
5. Mervärdesskatt    1 812 000
 Sammanlagt 47 75018 95014 40011 542 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-900
Överföring från moment 32.50.(63)692
Sammanlagt-208

2013 budget11 542 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget11 750 000
2011 bokslut2 000 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 53 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden samt byggnader för naturskyddsändamål och till köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsupgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 160 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO); verksamhetsarvodet kan betalas för de förmedlade anbud som leder till skyddsbeslut

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalat ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av naturens mångfald.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2013 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2013 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro. Utgifterna på grund av fullmakten får uppgå till högst 5 000 000 euro före utgången av 2014, högst 8 000 000 euro före utgången av 2015 och sammanlagt högst 10 000 000 euro före utgången av 2016.

Förklaring: Genom förvärv av mark för naturskyddsändamål till staten och genom ersättningsförfarande genomförs huvudsakligen de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen METSO. Vid sidan av närings, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2011 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 378 000 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 152 000 hektar.

Man bedömer att användningen av anslaget kommer att fördelas så att 10 000 000 euro används för förvärv till staten av områden enligt naturskyddsprogram eller andra motsvarande reserveringar och 10 000 000 euro till ersättningar. Till förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland används 33 730 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Avsikten är att anvisa 2 000 000 euro av anslaget för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016Sammanlagt
fr.o.m.
2013
      
Förbindelser som ingåtts före 20133 0001 000--4 000
Förbindelser år 2013-5 0003 0002 00010 000
Utgifter sammanlagt 3 0006 0003 0002 00014 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 000
Sammanlagt3 000

2013 budget53 830 000
2012 budget50 830 000
2011 bokslut39 830 000

64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt godkända av EU-kommissionen som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioderna 2000—2006 och 2007—2013 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande ca 50 årsverken. Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring: Anslaget används för delfinansiering av projekt inom programmen LIFE 2000—2006 och LIFE+ 2007—2013.

EU-delfinansieringen av LIFE-projekten och pilotprojekten intäktsförs under moment 12.35.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring500
Sammanlagt500

2013 budget4 500 000
2012 budget4 000 000
2011 bokslut4 000 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare bestäms i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring: Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring700
Sammanlagt700

2013 budget1 000 000
2012 budget300 000
2011 bokslut300 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 324 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och konventioner i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Klimat och atmosfär220 000
Kemikalier och avfall110 000
Skydd av flora, fauna och deras livsmiljö360 000
Havs- och annan vattenmiljö544 000
Andra betalningar till utlandet90 000
Sammanlagt 1 324 000

2013 budget1 324 000
2012 budget1 324 000
2011 bokslut1 580 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till planering av en grundläggande renovering av marinens oljebekämpningsfartyg Hylje.

Förklaring: Oljebekämpningsfartyget Hylje är i fråga om oljebekämpningsförmåga det tredje största och effektivaste av Finlands 16 oljebekämpningsfartyg. Fartyget är byggt 1981 och det har delvis genomgått en grundläggande renovering år 1991. Den grundläggande renoveringen av fartyget inom en nära framtid behövs för att uppdatera tekniken och fortsättningsvis hålla fartyget i full bekämpningsberedskap. Beredningen av en övergripande grundläggande renovering förutsätter att planeringen inleds.

Ersättning för den grundliga renoveringen av Hylje kan sökas hos oljeskyddsfonden. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidsbunden service och reparationsåtgärder på Aranda och Muikku-850
Planering av grundläggande renovering av oljebekämpningsfartyget Hylje (engångsutgift)500
Sammanlagt-350

2013 budget500 000
2012 budget850 000
2011 bokslut2 937 092