Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
              01. Miljöministeriets omkostnader
              04. Finlands miljöcentrals omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
              65. Understöd till organisationer och miljövård
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 600 000 euro.

Anslaget får även användas för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för följande marknadstillsynsuppgifter som grundar sig på EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, fordon, förpackningar samt i batterier och ackumulatorer och förpackningarnas grundkrav

2) för konstaterande av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) CE-märkta byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008). Genomförandet av den nya direktivet (2011/65/EU) från och med den 1 januari 2013 kräver att förordningen (853/2004) ändras. Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om viss fluorerade växthusgaser och registreringen av dem i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktsförs under moment 12.35.99. Marknadskontrollen utvidgas från och med ingången av 2013 att gälla även kontroll av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003) och statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997).

Tukes utför med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen marknadstillsynen över byggprodukter som grundar sig på byggproduktdirektivet (89/106/EEG). CE-märkningen av byggprodukter blir obligatorisk den 1 juli 2013 och antalet harmoniserade produktstandarder samt behovet av rådgivning och tillsyn ökar märkbart. Marknadstillsynen för att säkerställa en behörig tillämpning av verkställighetsförfattningarna för direktivet om effektivitetskrav för värmepannor (92/42/EEG), energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) baserar sig på lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008).

Till nationellt behörigt organ har vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke i lagen om förfarande vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) utsetts Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

De viktigaste målen för miljöministeriet 2013:

Miljö- och naturvård
 • — Man agerar i FN:s klimatförhandlingar och i EU för åtgärder för minskning av utsläppen och för anpassning till klimatförändringen i överensstämmelse med Finlands ställningstaganden samt fortsätter verkställandet av den nationella klimatpolitiken för att uppnå de klimat- och energimål som uppställts för åren 2020—2050.
 • — Man bereder förordningar och ändringar till förordningar till den nya avfallslagen (646/2011) samt startar utvecklings- och försöksprojekt som främjar materialåtervinning och användning av återvunnet material.
 • — En fullständig omarbetning av miljöskyddslagen (86/2000) bereds. EU:s industriutsläppsdirektiv införlivas till en del av den nationella lagstiftningen och övrig verkställighet av direktivet inleds.
 • — Genom att genomföra ett program för hållbar konsumtion och produktion samt främja resurseffektiviteten och minskningen av utsläpp med hjälp av miljöteknologi och miljökunskap utvecklas den gröna ekonomin.
 • — Den nationella strategin för hållbar utveckling omarbetas före 2050 med beaktande av resultaten från toppmötet Rio+20 och verkställigheten och uppföljningen av strategin inleds som förvaltningsövergripande samarbete.
 • — Man bereder en bedömning av nuläget när det gäller havsförvaltningsplanen och på basis av målen för gott tillstånd ett övervakningsprogram och ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. EU:s omarbetade strategi för Östersjöområdet och åtgärdsprogrammet för strategin genomförs. Återvinningen av näringsämnen samt programmet för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och i Bottenhavet genomförs.
 • — Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram fram till 2021 bereds. Man utreder utsläppen av skadliga ämnen och omfattningen av dem i vattenmiljön.
 • — Utgående från en utvärdering av hur naturvårdslagen fungerar bereder man en ändring av lagen och bestämmelser om naturskyddsområden som ska grundas. Ratificeringen av Nagoyaprotokollet i fråga om tillgången till och fördelningen av nyttan av de genetiska resurserna fortsätter.
 • — Nivån på skyddet av arter och naturtyper utvärderas. Inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön effektiviseras. Beredningen av naturvårdsprogrammet för tryggande av nationellt värdefull myrnatur fortsätter.
 • — Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna tryggas genom att man deltar särskilt i omarbetningen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt i genomförandet av redogörelsen för naturresurserna, den nationella strategin för myr- och torvmarker och den nationella mineralstrategin.
 • — Miljökonsekvenserna och riskerna av användningen av förnybar energi utreds och behövliga anvisningar görs upp.
Hållbar samhällsutveckling och hållbart byggande och boende
 • — Genom styrning av planeringen av områdesanvändningen och genom att förbättra planeringssamarbetet när det gäller markanvändningen, boendet, trafiken och tjänster och näringar i stadsregioner bidrar man till att förtäta samhällsstrukturen och minska trafikbehovet i stadsregionerna.
 • — Utgående från utvärdering av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar drar man slutsatser om var det största behoven finns att se över och utveckla styrningssystemet för områdesanvändningen och byggandet.
 • — Förutsättningarna för att öka byggandet av bostäder till rimligt pris i de stora stadsregionerna och främst i Helsingforsregionen förbättras.
 • — Man koordinerar genomförandet av metropolpolitiken och ser till att nyckelprojekt inom den skrider framåt. Man strävar efter att hålla bostadsområdena levande och förhindrar segregation.
 • — Äldreboende förbättras, bostadslöshet förhindras och bostadsförhållandena för grupper som behöver specialstöd förbättras.
 • — Kvaliteten, inomhusklimatet och energiprestandan hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras genom författnings-, informations- och ekonomistyrning.
 • — Byggandet av vindkraft främjas genom att man undersöder en högklassig planläggning som styr byggandet och genom utveckling av styrningssystemen.
 • — Man ser till att nationellt värdefulla landskapsområden och viktiga byggda kulturmiljöer bevaras och blir bestående.
Utveckling och planering

Information som betjänar förvaltningen produceras för prognostiseringen av verksamheten och beslutsfattandet, för utvecklingen och genomförandet av nationell och internationell miljöpolitik och miljölagstiftning samt för författningsberedning och bedömning av konsekvenserna av beslut.

Finansieringsobjekt för utvecklingsverksamheten 2013 är en omarbetning av miljöskyddslagen, verkställighet av den nya avfallslagstiftningen, materialeffektivitet, den nationella strategin för hållbar utveckling, verkställighet av förvaltningsplanerna, av direktivet om en marin strategi, strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och genomförande av METSO-programmet, hållbart nyttjande av naturresurserna, den byggda miljöns energiprestanda, metropolpolitik, bostadspolitik, samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordning av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna, kulturmiljön, ombyggnad samt utvärdering av konsekvenserna av markanvändnings- och bygglagen.

Arbetstidens fördelning på verksamhetsfälten

Uppgiftsområde 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Miljövård 535252
Naturmiljö515049
Byggd miljö 868586
Internationella frågor och EU-ärenden202020
Kommunikation 151515
Ledning och förvaltning586159
Sammanlagt 283283281

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 34 68934 76334 100
Bruttoinkomster 740500500
Nettoutgifter 33 94934 26333 600
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år8 806  
— överförts till följande år10 685  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-65
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-90
Nivåförändring-146
Lönejusteringar744
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-28
Energieffektivitet vid byggande, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-2 årsv.)-90
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)39
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-27
Sammanlagt-663

2013 budget33 600 000
2012 II tilläggsb.391 000
2012 budget34 263 000
2011 bokslut35 828 000