Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2006
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
         01. Työhallinto
         05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
         06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
         07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
              21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta
              29. Paluumuuttajien muuttovalmennus
              30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin
              31. Syrjinnän vastainen toiminta
              63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
         99. Työministeriön hallinnonalan muut menot
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiatPDF-versio

Selvitysosa: Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) annetun lain mukaan maahanmuuttajien kotouttamisen sekä turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä yhteensovittaminen kuuluu työministeriölle. Työministeriön hallinnonalalla voi olla vastaanottokeskuksia ja järjestelykeskuksia. Lisäksi työministeriö vastaa ulkomaalaislain (301/2004) 121 §:n perusteella säilöön otettujen ulkomaalaisten majoituksen ja huolenpidon järjestämisestä ja valmistelee yhdessä ulkoasiainministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa valtioneuvostolle esityksen, jossa määritellään alueet, joilta kiintiöpakolaiset valitaan. Työministeriö vastaa myös ulkomaalaislain 48 §:ssä tarkoitetun paluumuuttovalmennuksen ja kielitutkinnon järjestämisestä sekä maahanmuuttoon liittyvistä tiedotus- ja julkaisutoiminnoista. Työministeriölle kuuluu yhdessä opetusministeriön kanssa rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Työministeriö on Suomessa Euroopan pakolaisrahaston (ERF) hallinnointi- ja vastuuviranomainen.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtävänä on maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään kotouttamisen, turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton suunnittelu, ohjaus, seuranta sekä muut erikseen määrättävät tehtävät. Työvoima- ja elinkeinokeskus osoittaa pakolaiset kuntaan ja tekee sopimuksen pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa ja sopimuksen mukaan vastuu kiintiöpakolaisten ja Suomessa pakolaisuudesta tai siihen rinnastettavista syistä oleskeluluvan saaneiden vastaanoton järjestämisestä ja kotouttamisesta. Työvoimatoimisto yhdessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa huolehtii maahanmuuttajien kotouttamisessa tarvittavien työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Kunnalle maksetaan valtion varoista korvausta valtioneuvoston päättämin perustein (512/1999) pakolaisten toimeentulotuen, palvelujen järjestämisen ja vastaanoton yleishallinnon kustannuksiin kolmen vuoden ajan. Kunnalle korvataan tulkkipalvelun, alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneen henkilön huollon ja hoidon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kunnes alaikäinen täyttää 18 vuotta ja pitkäaikaista hoitoa vaativan vamman tai sairauden edellyttämät huomattavat kustannukset enintään kymmeneltä vuodelta. Lisäksi voidaan korvata erityisistä syistä muita kunnalle aiheutuneita kustannuksia enintään kymmeneltä vuodelta.

Valtio korvaa eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneiden henkilöiden toimeentulotuen antamisesta aiheutuneet kulut puolelta vuodelta, eläkkeen tai muun sosiaaliturvaetuuden sijasta annetun toimeentulotuen antamisesta aiheutuvat kustannukset enintään viideltä vuodelta, henkilön sairaudesta tai vammasta aiheutuvat huomattavat kustannukset enintään viideltä vuodelta ja Suomen sodissa vuosina 1939—1945 vapaaehtoisina palvelleiden entisen Neuvostoliiton alueelta olevien henkilöiden ja heidän aviopuolisoidensa toimeentulon ja huolenpidon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ilman määräaikaa.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestää ja rahoittaa valtio.

Korvausten piirissä olevat pakolaiset, turvapaikanhakijat ja paluumuuttajat
 200420052006
    
Pakolaiskiintiö750 750 750
 toteutuma arvioarvio
Maahan saapuneet pakolaiset1 6621 7501 700
— Kiintiöpakolaiset735750700
— Perheenyhdistämiset148400400
— Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat779600600
Pakolaisia laskennallisten kuntakorvausten piirissä4 5205 100 4 900
Uudet turvapaikanhakijat3 8613 000 3 000
Turvapaikanhakijoita rekisteröitynä keskim. vuodessa2 798 2 6002 200
Ent. Neuvostoliiton alueelta olevat paluumuuttajat518 1 4001 400

Vuosittaiset poikkeamat talousarviossa hyväksytyn pakolaiskiintiön ja maahan saapuvien kiintiöpakolaisten määrässä johtuvat siitä, että pakolaisten Suomeen tuloa saattavat viivästyttää mm. lähtölupien ja kauttakulkuviisumien saannin vaikeus. Korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä arvioidaan kolmen edellisen vuoden aikana maahan saapuneiden lukumäärän ja talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella.

Turvapaikanhakijoista noin viidesosan arvioidaan saavan turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai sen vuoksi, että hänen palauttamisensa olisi ilmeisen kohtuutonta. Majoitusaika vastaanottokeskuksissa tai yksityismajoituksessa on riippuvainen turvapaikkahakemusten käsittelyajoista ja siihen mahdollisesti liittyvän valitusprosessin kestosta, sekä kuntaan sijoittamiseen tai maasta poistumiseen kuluvasta ajasta.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton tavoitteet

Sijoittamalla oleskeluluvan saaneet henkilöt mahdollisimman nopeasti vastaanottokeskuksista kuntaan työhallinto voi omalla toiminnallaan vaikuttaa turvapaikanhakijoista aiheutuviin kustannuksiin. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten paikkamäärän tulee olla mahdollisimman lähellä vastaanottokeskuksiin majoitettujen määrää, mutta samalla joustaa maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän ja hakemusten käsittelyaikojen sekä turvapaikkamenettelyn mukaan.

Tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten käytössä olevien asukaspaikkojen määrä (käyttöaste) on vuonna 2006 keskimäärin 70 % kokonaispaikkamäärästä ja että myönteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan kuntaan sijoittaminen tapahtuu vuonna 2006 keskimäärin kahden kuukauden kuluessa oleskeluluvan tiedoksi saamisesta ja vuonna 2007 kuukauden kuluessa oleskeluluvan tiedoksisaamisesta.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton taloudellisuutta ja tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen lisäksi työhallinnossa kehitetään kotouttamisohjelmille ja kotoutumissuunnitelmille laatukriteerit. Työn taustalla ovat erillisselvitykset maahanmuuttajien palvelutarpeista ja niiden kustannuksista sekä valtion ja kuntien välisistä kustannusten jaosta.

Vastaanottokeskusmajoituksen taloudellisuutta kuvaavat tunnusluvut
 2004
toteutuma
2005
arvio
2006
arvio
    
Keskimääräinen kustannus, € / vuosi / paikka11 17711 17712 150
Käytössä olevat majoituspaikat keskimäärin / vuosi2 1221 9001 390
Käyttöaste, vähintään %81,58070

Kuntaan sijoittamisen tunnusluvut
 2004
toteutuma
2005
arvio
2006
arvio
    
Positiivisen päätöksen saaneet, hlöä792600600
Sijoituksen odotusaika vastaanottokeskuksissa, kk442
Odotusajan keskimääräinen kustannus, € / sijoitettu3 7263 7262 025

Käyttöastetta ja kustannuksia tarkastellaan ainoastaan tavallisissa vastaanottokeskuksissa. Perhe- ja perheryhmäkodeissa asuu myös niihin pitkäaikaisesti sijoitettuja ja jo luvan saaneita. Säilöönottokeskuksesta taas ei sijoituta kuntaan, vaan pois maasta tai vastaanottokeskuksiin.

Pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja paluumuuttajiin liittyvät korvaukset (1 000 euroa)
 200420052006
 toteutumabudjetoituesitys
    
Pakolaisten vastaanotto43 19041 24043 450
— Laskennalliset korvaukset kunnille13 17914 11813 400
— Muut korvaukset kunnille30 01127 12230 050
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto27 24325 89524 842
Muut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden menot2 5502 5262 526
Korvaukset kunnille ent. Neuvostoliiton alueelta tulevien paluumuuttajien menoihin7 3679 3009 300

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 826 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion vastaanottokeskusten toimintamenojen maksamiseen, pakolaisten maahantulomatkojen järjestämisestä, lähtömaassa suoritettavista terveystarkastuksista ja koulutuksesta sekä vastaanottoa edistävän koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää vastaanoton toteuttamiseksi erityistilanteissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunnan kustannuksiin sekä vastaanottokeskusten järjestämissä toimenpiteissä olevien tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuksen maksamiseen ja Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 505 000 euroa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeusapupalvelujen hankkimiseen. Määrärahaa saa lisäksi käyttää rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemiseen, seurantaan ja syrjinnän vastaiseen koulutukseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 123 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.


2006 talousarvio8 826 000
2005 lisätalousarvio1 247 000
2005 talousarvio7 326 000
2004 tilinpäätös8 115 419

29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkomaalaislain (301/2004) 48 §:n perusteella järjestettävästä paluumuuttovalmennuksesta sekä suomen tai ruotsin kielen taidon testaamiseksi laaditun kielitutkinnon järjestämisestä aiheutuvien asiantuntijapalkkioiden ja muiden menojen maksamiseen. Määrärahasta saa käyttää enintään 5 000 euroa asiantuntijapalkkioiden maksamiseen. Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan kansallisuudeltaan suomalaissyntyisen henkilön, joka hakee lain 48 §:n perusteella oleskelulupaa Suomeen on esitettävä todistus Suomen viranomaisen järjestämän kielitutkinnon hyväksytystä suorittamisesta, jollei paluumuuttovalmennukseen tai kielitutkinnon osallistumista ole pidettävä hakijan olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana. Oleskelulupa myönnetään myös varsinaisen hakijan perheenjäsenelle sekä hänen huollettavanaan olevalle lapselle, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta ennen oleskeluluvan myöntämistä hakijalle. Muuttovalmennusta annetaan myös varsinaisen hakijan perheenjäsenille. Suomen tai ruotsin kielen taidon on vastattava Euroopan neuvoston yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaidon arviointiasteikon taitotasoa A 2.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
  
Muuttovalmennus400 000
Kielikokeen järjestäminen500 000
Yhteensä900 000


2006 talousarvio900 000
2005 talousarvio900 000
2004 tilinpäätös612 248

30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston määräämin perustein (512/1999) entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen kustannusten sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamiseen kunnille.

Selvitysosa: Suomeen muuttaneiden henkilöiden toimeentulotuesta puolen vuoden ajalta maahan saapumisesta aiheutuneita kustannuksia korvataan arviolta 2 000 000 euroa, ja toimeentulotukimenoja sen vuoksi ettei henkilö maahanmuuttoon liittyvän asemansa vuoksi voi saada eläkettä tai muuta sosiaaliturvaetuutta korvataan arviolta 4 800 000 euroa. Lisäksi maksetaan kunnille arviolta 2 500 000 euroa noin 170 henkilön pitkäaikaisesta hoidosta ja huollosta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset maksetaan kunnille jälkikäteen.

Korvausten piirissä olevat ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
 Henkilöä
   
Toimeentulotuki 6 kk1 1402 000 000
Toimeentulotuki 5 v1 1204 800 000
Erityiskustannukset1401 600 000
Heimoveteraanit34900 000
Yhteensä2 4349 300 000


2006 talousarvio9 300 000
2005 talousarvio9 300 000
2004 tilinpäätös7 455 475

31. Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirron maksamiseen kunnille EU:n syrjinnän torjumista koskevan toimintaohjelman hankkeiden kansallista rahoitusta varten.

Selvitysosa: EU:n neuvosto päätti 27.11.2000 syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta vuosiksi 2001—2006. Ohjelmasta voi hakea rahoitusta syrjinnän torjuntaa koskeviin monikansallisiin hankkeisiin. Määrärahaa saa käyttää hankkeen kansallisen osuuden rahoittamiseen. Momentilta rahoitettava kansallinen osuus kohdennetaan siirtona kunnille kansallisen osuuden rahoittamiseen.


2006 talousarvio100 000
2005 talousarvio100 000
2004 tilinpäätös100 000

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 66 852 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston määräämin perustein (512/1999) pakolaisten kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollosta kunnille aiheutuvien kustannusten laskennallisiin korvauksiin sekä toimeentulotuen, tulkkipalvelujen ja erityiskustannusten korvaamiseen, paluumuutosta aiheutuviin menoihin sekä kunnille, kuntayhtymille ja yhteisöille niiden ylläpitämien turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, ryhmä- ja perheryhmäkotien, tulkkikeskusten sekä muihin tarvittaviin menoihin ja myös vastaanottokeskusten järjestämissä toimenpiteissä olevien tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuksen maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää toimeentulon ja huolenpidon järjestämiseen ulkomaalaisille, jotka on otettu säilöön ulkomaalaislain (301/2004) 121—123 §:n perusteella. Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin. Vuoden 2006 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 4 517 000 euroa turvapaikanhakijoiden määrän ja yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden aiempaa suuremman määrän vuoksi. Vuonna 2006 varaudutaan noin 700 kiintiöpakolaisen ja 400 perheenyhdistämisohjelman puitteissa maahan tulevan omaisen vastaanottoon. Laskennallisten kuntakorvausten piirissä arvioidaan olevan henkilövuosina laskien noin 4 900 pakolaista. Uusia turvapaikanhakijoita arvioidaan tulevan 3 000, joista 600 arvioidaan saavan oleskeluluvan. Turvapaikanhakijoita arvioidaan olevan rekisteröitynä vastaanottokeskuksiin keskimäärin 1 800 henkilöä.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
  
Laskennalliset korvaukset pakolaisten kotoutumista tukeviin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin13 400 000
Muut kuntakorvaukset30 050 000
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto23 402 000
Yhteensä66 852 000


2006 talousarvio66 852 000
2005 lisätalousarvio8 603 000
2005 talousarvio62 335 000
2004 tilinpäätös70 433 234