Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
              01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning
              22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
              50. Hälsofrämjande verksamhet
              51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård
              52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 24 390 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet.

Förklaring: Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 22 890 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för distribution av vacciner samt övrig anskaffning, service och förmedling i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för förmedling av vaccin har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av försäljning och förmedling av vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utvecklande av vaccineringsprogrammet1 500
Sammanlagt1 500


2013 budget24 390 000
2012 budget22 890 000
2011 bokslut25 390 000