Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
              01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning
              22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
              50. Hälsofrämjande verksamhet
              51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård
              52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 675 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för inspektion av finländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2013. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Verksamhetens resultat

Myndighetstillsynens effektivitet förbättras genom att tillsynen riktas och genom att säkerställa en tillsyn av jämn kvalitet vid systematiska kontrollbesök. Fördelningen och användningen av resurser inom prioriteringsområdena följs upp. Verksamhetssätten effektiviseras för att åtgärdernas produktivitet ska förbättras.

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2011 utfördes 22 300 inspektioner, år 2012 uppskattas antalet vara 24 300 och år 2013 26 000.

Totala kostnader och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde2011 bokslut
1 000 €
%-andelårsv.2012 mål
1 000 €
%-andelårsv.2013 mål
1 000 €
%-andelårsv.
          
Verksamhet på initiativ av myndigheterna14 7856125016 4736127918 30665300
Verksamhet på initiativ av kunderna3 63615625 40120915 6322092
Förvaltnings- och stödåtgärder5 81724995 13119874 2241570
Sammanlagt 24 23810041127 00510045728 162100462
Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer skall motsvara totalkostnaderna och att kvalitetsnivån på prestationerna är ändamålsenlig. Målet för den företagsekonomiska produktionen av prestationer är total lönsamhet.

Produktion och kvalitetsledning

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet bedrivs nära samarbete med arbetsplatserna, arbetsmarknadsorganisationerna och andra intressentgrupper. I synnerhet på regionnivå effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexibelt som stöd för tillsynsverksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Metoderna för att planera och rikta in verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet utvecklas och man följer upp hur de fungerar. Verksamhetens kvalitet och produktivitet förbättras, tillsynsmetoderna utvecklas och utvärderingen av verksamhetens olika delområden fortsätter.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklande av personalens kompetens och upprätthållande av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Utbildningssystemet för arbetarskyddsförvaltningen revideras fram till år 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 24 40627 13527 805
Bruttoinkomster 168130130
Nettoutgifter 24 23827 00527 675
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 290  
— överförts till följande år5 059  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar1 095
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder-225
Sammanlagt670

2013 budget27 675 000
2012 II tilläggsb.715 000
2012 budget27 005 000
2011 bokslut26 007 000