Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              (37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt
              38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 348 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring: Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2013 beräknas vara ca 240 000.

Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Grunddelens storlek för en vuxen är 461,05 euro i månaden 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av inkomstgränserna för bostadsbidrag, justering till 2012 års nivå-2 000
Höjning av grundskyddet, justering till 2012 års nivå-2 500
Försök med sysselsättningsbonus-700
Förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget för långtidsarbetslösa till 6 månader på försök-100
Avgränsning som gäller behovsprövning av arbetsmarknadsstödet-1 600
Beaktande av förhöjningsdelen i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa under tiden för aktiva åtgärder som prioriterade inkomster3 000
Tidigareläggande av indexhöjningar4 500
Ändring i behovskalkylen-9 500
Sammanlagt-8 900

2013 budget348 100 000
2012 budget357 000 000
2011 bokslut271 447 201