Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              (37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt
              38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 929 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 33,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 177,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 30 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 24,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 23,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 107,50 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010, 2012, 2014 och 2015. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med ca 10 % sedan 2008.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis. Till följd av skattehöjningen enligt propositionen beräknas intäkten av punktskatten på tobak öka med 68 miljoner euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

 2014
bokslut
2015
budget
2016
budgetprop.
    
Cigaretter694766820
Övriga tobaksprodukter9197109
Sammanlagt785863929

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2016 budget929 000 000
2015 budget863 000 000
2014 bokslut785 291 870