Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2004 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Maa- ja metsätalousministeriö
         02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
         03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
            (04.) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot
         12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet
         13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
         14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
         15. Muut maatalouden menot
         21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
         31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
         32. Metsäntutkimuslaitos
            33. Metsähallitus
         41. Kala-, riista- ja porotalous
         42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
         51. Vesivarojen käyttö ja hoito
         61. Maanmittauslaitos
         62. Geodeettinen laitos
            Elintarvikkeiden turvallisuus
         71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
              21. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot
              28. Rokotteet ja seerumit
         72. Elintarvikevirasto
         73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

21. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 998 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon yhteishankkeista EU:lta ja muilta hankeosapuolilta saatavat tulot.

Määrärahaa saa käyttää myös tiloilla kuolleiden muiden kuin TSE-valvontaohjelmaan kuuluvien tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuvien valtionapujen maksamiseen kuitenkin enintään 1 000 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää hyötyeläinten sairauksien ja kuolinsyyn tutkimuksen ja seurannan sekä maksullisten terveystarkkailuohjelmien maksullista toimintaa koskevien hintojen alentamiseen enintään 135 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 86 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 30.72.21 sekä vähennyksenä 627 000 euroa, joka katetaan vuodelta 2003 siirtyvillä varoilla. Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon budjetin ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden bruttomenoina 494 000 euroa ja vastaavina tuloina 494 000 euroa sekä EU:n tutkimushankkeiden bruttomenoina 126 000 euroa ja vastaavina tuloina 126 000 euroa. Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.30.71 lukuun ottamatta BSE-testauksesta EU:lta saatavaa tuloa, joka on merkitty momentille 12.30.01.

Osaan hankkeista saadaan EMOTR:n tukiosaston rahoitusta.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää eläinten omistajien vastuulle jäävien hävittämiskustannusten osittaiseksi korvaamiseksi sen varmistamiseksi, että itsestään kuolleet eläimet poistetaan myös tältä osin eläinten ravintoketjusta (EY:n asetus 1774/2002).

Liiketaloudellisin perustein määräytyvien hintojen alentaminen on tarpeen Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen perustoimintojen tukemiseksi erityisesti hyötyeläinten sairauksien ja kuolinsyyn tutkimuksen ja seurannan sekä maksullisten terveystarkkailuohjelmien osalta, jotta laitokselle voidaan turvata yleisen edun vaatiman eläintautiseurannan kannalta riittävä näytemateriaalin saanti sekä mahdollisimman laaja terveystarkkailuohjelmiin liittyminen. Kyseiset tutkimukset ja terveystarkkailuohjelmat ovat erittäin tärkeitä koko maan eläintautitilanteen seurannan ja eläintautien vastustamisen kannalta.

Menojen ja tulojen erittely
  
Bruttomenot23 653 000
Nettoutetun tutkimustoiminnan menot620 000
Muut toimintamenot23 033 000
Bruttotulot 655 000
Nettoutetun tutkimustoiminnan tulot620 000
— EU-yhteishankkeet126 000
— muut yhteishankkeet494 000
Muut tulot35 000
Nettomenot22 998 000


2004 talousarvio22 998 000
2003 I lisätalousarvio
2003 talousarvio22 912 000
2002 tilinpäätös23 724 996