Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              (37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt
              38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

2) till ordnande av stödtjänster för långtidsbostadslösa

3) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

4) till betalning av ersättning för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsbidrag för utvecklingsprojekt

5) till genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Förklaring: Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing-3 000
Sammanlagt-3 000

2013 budget14 500 000
2012 budget17 500 000
2011 bokslut24 700 000