Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 734 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Staten ska dessutom trygga folkpensionsfondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om handikappförmåner så, att veterantillägget höjs med 50 euro och kostersättningen höjs från 21,00 euro till 23,60 euro från och med den 1 januari 2013. Propositionen ökar statens utgifter med 3 300 000 euro i fråga om veterantillägget och med 1 000 000 euro i fråga om kosttillägget 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 22 000 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar.

Med beaktande av regeringens propositioner är statens andelar inom folkpensionsförsäkringen, övriga utgifter och inkomster år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter  
Folkpensionsutgifter2 444
Garantipension158
Handikappförmåner580
Bostadsbidrag för pensionstagare470
Omkostnader80
Överföringar till pensionsansvarsfonden35
Sammanlagt 3 767
  
Inkomster  
Intäkter av egendom2
Statens andelar av förmånerna3 655
Statens andel av omkostnaderna77
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-
Sammanlagt 3 734

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av kostersättningen1 000
Förändring i kostnadsnivån i fråga om FPA:s omkostnader, överföring till moment 33.10.28-5 200
Utlandspensioners inverkan på den bosättningstid under vilken folkpension intjänas. Tillämpning av EG:s grundförordning.500
Höjning av veterantillägget med 50 euro3 300
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-8
Tidigareläggande av indexhöjningar22 000
Ändring i behovskalkylen46 708
Sammanlagt68 300

2013 budget3 734 000 000
2012 II tilläggsb.500 000
2012 budget3 665 700 000
2011 bokslut3 538 509 197