Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
              28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              60. Tolktjänster för gravt handikappade
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

51. Barnbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 481 687 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 009 600 barn 2013. Av dem är ca 155 000 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag 2013 beräknas vara ca 557 700.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen så att indexförhöjningar inte görs i början av åren 2013—2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexhöjning till 2013 års nivå38 000
Frysning av indexhöjningen-38 000
Ändring i behovskalkylen187
Sammanlagt187

2013 budget1 481 687 000
2012 budget1 481 500 000
2011 bokslut1 427 600 000