Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
              28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              60. Tolktjänster för gravt handikappade
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 159 422 000 euro.

Anslaget får användas till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

Av anslaget får dessutom högst 8 900 000 euro användas till betalning av kostnaderna för servicefonden för Nationella hälso- och sjukvårdsarkivet i enlighet med 2 § i lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården.

Förklaring: Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet bestäms enligt 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas 33,82 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2013.

Staten finansierar kostnaderna för upprätthållande av det elektroniska informationssystemtjänsterna för hälso- och sjukvårdsuppgifter via servicefonden i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Allmänna fonden för social trygghet150 522 000
Servicefonden8 900 000
Sammanlagt 159 422 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 172
Förändring i kostnadsnivån i fråga om FPA:s omkostnader, överföring från moment 33.40.605 200
Ändring i behovskalkylen-5 642
Överföring av anslag som reserverats för upprätthållandet av KanTa-tjänsten från moment 33.01.255 200
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-18
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården från Valviras moment 33.02.05 till FPA:s servicefond2 740
Sammanlagt10 652

2013 budget159 422 000
2012 II tilläggsb.6 230 000
2012 budget148 770 000
2011 bokslut137 400 000