Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
              66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 584 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, så som Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 300 000 euro för 2013. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT-verksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att de offentligrättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt. Produktivitetens utveckling följs upp med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

 2011
bokslut
2012
mål
2013
mål
    
Produktiviteten av arbetet100100101
Totalproduktivitet100100101

Antal årsverken inom centret (årsv.)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet185191191
Avgiftsfri verksamhet393939
Sammanlagt 224230230

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 23 17325 19924 684
Bruttoinkomster 19 67421 10021 100
Nettoutgifter 3 4994 0993 584
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 085  
— överförts till följande år3 686  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 17 87119 20019 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 25119 20019 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 620--
Kostnadsmotsvarighet, % 104100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer1 7991 9001 900
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 7991 9001 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) ---
Kostnadsmotsvarighet, % 100100100
Produktion och kvalitetsledning
  • — Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.
  • — Läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering förbättras genom att effektivisera tillsyn utgående från riskbedömning samt genom att som praxis etablera nya myndighetsuppgifter som förutsätts enligt direktiv som gäller läkemedelssäkerhet och förfalskade läkemedel.
  • — Styrningen av utvecklandet av läkemedel utökas med vetenskaplig rådgivning.
  • — Myndighetssamarbetet ökas för att förbättra effekten av läkemedelsövervakningen samt bekämpa läkemedelsförfalskning och läkemedelsbrott.
  • — Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.
  • — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,53,63,6
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar10,57,9<10

Av anslaget är 100 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-15
Lönejusteringar84
Ändring som beror på senareläggning av utlokaliseringen till Kuopio-564
Produktivitetsfrämjande åtgärder-20
Sammanlagt-515

2013 budget3 584 000
2012 II tilläggsb.48 000
2012 budget4 099 000
2011 bokslut4 100 000