Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
              66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 694 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

  • — trygga en livsmiljö som stöder medborgarnas rätt till hälsa och välfärd samt tillräckliga och säkra social- och hälsovårdstjänster genom att styra regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet genom tillsynsprogram baserade på riskanalys och genom att förenhetliga tillsynen och den styrning den kräver till en helgjuten riksomfattande helhet
  • — genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten och verksamhetsutövarnas egenkontroll
  • — med hjälp av planer för specialsituationer säkra hushållsvattnets kvalitet enligt kraven i 8 § i hälsoskyddslagen och genomföra säkerhetsstrategin för samhället.
Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet.

Lönsamhet och produktivitet1)

 2011 utfall
1 000 €
årsv.2012 mål
1 000 €
årsv.2013 mål
1 000 €
årsv.
       
Tillstånd4 428484 843445 00049
Tillsyn6 298596 358638 36078
Styrning3 011333 353293 50034
Certifikattjänster2 723-6 292---
Sammanlagt 16 45914020 84613616 860161

1) Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 16 51415 13114 034
Bruttoinkomster 2 3611 1402 340
Nettoutgifter 14 15313 99111 694
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 898  
— överförts till följande år4 628  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer3 3752 1002 340
— övriga intäkter944--
Intäkter sammanlagt 4 3192 1002 340
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet970960 
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader2 4241 2761 560
— andel av samkostnader1 038824780
Kostnader sammanlagt 3 4622 1002 340
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 857--
Kostnadsmotsvarighet, % 125100100

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2011
utfall
2012
prognos
2013
prognos
2012/2013
, förändrings-%
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 18 14116 00017 0006
Tillsynsärenden1 1231 2001 2000
Försäkringsmedicinska utlåtanden82---
Tillstånd för avbrytande av havandeskap9879009000
Serviceförmåga 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården 95 % behandlade inom utsatt tid95 % behandlade inom utsatt tid
— reglerad utbildning i Finland5 dagar5 dagar5 dagar
— oreglerad och utländsk utbildning4 mån.4 mån.4 mån.
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvårdenmedian 7 mån.median 9 mån.median 10 mån.
Ärenden gällande alkoholtillstånd   
— behandling av tillverkningstillstånd för alkohol70 dagar90 dagar90 dagar
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol64 dagar90 dagar90 dagar
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol12 dagar 30 dagar 30 dagar
Tillsynsärenden, mediantid för behandling6 mån.8 mån.8 mån.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas med beaktande av produktivitetsmålen på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Tyngdpunkten när det gäller att stödja välbefinnandet i arbetet är förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-15
Lönejusteringar332
En ändring i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter från moment 33.01.0154
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården till moment 33.10.28-2 740
Återföring av ett avdrag i samband med produktivitetsfrämjande åtgärder72
Sammanlagt-2 297

2013 budget11 694 000
2012 II tilläggsb.352 000
2012 budget13 991 000
2011 bokslut14 884 000