Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
              03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

 2011 utfall
1 000 €
årsv.2012 ordinarie
budget
1 000 €
årsv.2013 budgetprop.
1 000 €
årsv.
       
Omkostnadsanslag691360036003
Företagsekonomiska prestationer55 14583853 86284153 862841
Utomstående finansiering sammanlagt2143----
Sammanlagt 56 05084454 46284454 462844

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 55 29654 46254 462
Bruttoinkomster 55 35953 86253 862
Nettoutgifter -63600600
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år347  
— överförts till följande år691  

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus181,87183183
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus88,687878
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus211,62199199

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus340,17341341
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus847,09910910
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus320,85351351

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer53 57352 86252 862
— övriga intäkter7731 0001 000
Intäkter sammanlagt 54 34653 86253 862
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 54 25753 57353 573
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 89289289
Kostnadsmotsvarighet, % 100101101

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Vårddygn för vårdpatienter147 015145 483145 483
Sinnesundersökningsvårddygn4 4743 6453 645
Sinnesundersökningar766868
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga4 1214 1244 124
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga302110110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga522
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.


2013 budget600 000
2012 budget600 000
2011 bokslut281 295