Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
              03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning
              30. Statlig ersättning till kommunerna
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 95 129 000 euro.

På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning (1393/2011) får anslaget användas

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, till sådana kostnader för kalkylerad ersättning i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet

2) till kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under tiden i samband med att flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet och för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att den unga personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen samt för kostnaderna för social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) till kostnader för den inledande kartläggningen enligt 9 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I lagen om främjande av integration ingår en inledande kartläggning som kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska ordna för varje invandrare. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Den inledande kartläggningen beräknas utföras för 2 000 personer. Under den första tid som lagen om främjande av integration varit i kraft har kommunerna utfört färre inledande kartläggningar än vad det beräknade behovet är. Informationen om den inledande kartläggningen och andra åtgärder som främjar integration effektiviseras särskilt i fråga om personer som är utanför arbetsmarknaden.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd på basis av 48 § eller 47 § 1 mom.1 punkten i utlänningslagen omfattas av den ersättning som hänför sig till återflyttare. Ersättningarna betalas till kommunerna i efterskott.

Det antal personer som omfattas av ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på grundval av antalet kvotflyktingar som anlänt till landet under de tre föregående åren, antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd och antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening, samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för personer som fallit offer för människohandel som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och som bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos närings-, trafik- och miljöcentralen ansöka om ersättning för tillhandahållande av andra tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel när personen i fråga bor i kommunen.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration till kommunen för tre år räknat från det då hemkommunsuppgiften första gången registrerats.

För kvotflyktingar betalas det för fyra år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Kostnader för återflyttare 
— Utkomststöd 6 mån.1 120 000
— Utkomststöd 5 år1 620 000
— Specialkostnader1 120 000
— Frändeveteraner1 200 000
Kostnader för återflyttare sammanlagt 5 060 000
  
Kalkylerade ersättningar för flyktingar (9 378 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €)30 093 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar58 576 000
— Utkomststöd (2 141 €/år/person)18 520 000
— Specialkostnader (1 854 €/år/person)11 610 000
— Tolkservice (1 168 €/år/person)8 830 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (6 954 €/år/person)19 616 000
Ersättningar för flyktingar sammanlagt 88 669 000
  
Kostnader för inledande kartläggning sammanlagt 1 400 000
— kalkylerad ersättning (700 €/år/person) 
Sammanlagt 95 129 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inledande kartläggningar1 400
Övriga ersättningar till kommunen-11 533
Kalkylerade ersättningar-7 086
Sammanlagt-17 219

2013 budget95 129 000
2012 budget112 348 000
2011 bokslut77 504 928