Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Inrikesministeriet
            23. Totalfinansiering av ett projekt för utveckling av myndighetsradionätet
       02. Utlänningsverket
       06. Registerförvaltningen
       75. Polisväsendet
       90. Gränsbevakningsväsendet
       97. Understöd åt kommuner
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

23. Totalfinansiering av ett projekt för utveckling av myndighetsradionätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får används till betalning av utgifterna för investeringar i myndighetsradionätet, till betalning av understöd till det bolag som är ansvarig operatör för myndighetsradionätet för investeringar och täckande av det underskott som uppstår, till betalning av statsbidrag till kommunerna för anskaffning av terminalutrustning samt till avlönande av personal vid ministerierna och länsstyrelserna för uppgifter som hänför sig till myndighetsradionätet.

Det av staten ägda myndighetsradionätet, inklusive den fastighetsförmögenhet som ingår i det, får överlåtas till aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy som apport till ett belopp av ca 21 000 000 euro när bolagets hela aktiestock är i statens ägo.

Förklaring: Avsikten är att det till utgången av 2005 skall genomföras ett projekt för utveckling av myndighetsradionätet. Utvecklingsprojektet innehåller flera åtgärder och totalfinansiering för projektet beviljas på en gång. Efter det skall staten inte längre delta i finansieringen av nätet annars än med de avgifter som användarna betalar.

Det myndighetsradionät som staten nu äger överlåts som apport till aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy till ett värde av 21 000 000 euro. Myndighetsradionätets bokföringsvärde är ca 105 000 000 euro, vilket beräknas motsvara gängse värde. Nätinvesteringen har finansierats med anslag som beviljats i statsbudgeten i syfte att de myndigheter som använder nätet inte skall betala grundinvesteringar. Utgångspunkten i överlåtelsevärdet för nätet har varit en uppskattning av andra användares andel än myndighetsanvändarnas och det faktum att avsikten är att den skall täckas med utgifter som tas ut av utomstående. Från värdet på den egendom som överförs till det helt och hållet statsägda aktiebolaget har av dessa orsaker avdragits den proportionella andel som i fortsättningen uppskattas betjäna myndigheter som använder nätet.

De administrativa uppgifterna i fråga om myndighetsradionätet överförs från inrikesministeriet till kommunikationsministeriet vid ingången av 2004.

För ägararrangemang i aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy föreslås ett förslagsanslag under moment 31.99.89.


2003 II tilläggsb.35 000 000