Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimarknadsverkets omkostnader
              20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Energistöd
              42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
              43. Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. Energistöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 121 355 000 euro.

Fullmakt

År 2013 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 44 850 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2013 till ett belopp av högst 100 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta

2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biobränslen för trafiken samt för utredningar som gäller miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser av biobränslen för trafiken

3) till att stödja utredningar som främjar energisparande, minskar miljöolägenheter förorsakade av energiproduktionen eller energianvändningen eller som i övrigt främjar säkerheten och mångsidigheten i energiförsörjningen

4) för deltagande i europeiskt samarbete för att ta fram kriterier för en hållbar utveckling i energibranschen och för en standardisering av nya trafikbränslen.

Projekt som främjar demonstration och kommersialisering av ny teknik prioriteras. Energistöd kan beviljas företag, kommuner och andra sammanslutningar. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas, lantgårdar eller projekt som genomförs i anslutning till dem. Stöd beviljas inte heller för de projekt som avses i artikel 6 i Kyotoprotokollet till ramkonventionen om klimatförändringar (FördrS 12—13/2005) (gemensamt genomförande) och som genomförs i Finland. Om investeringsprojektet omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (683/2004), kan det stödjas endast till en begränsad del.

Vid prövningen av stödets maximibelopp beaktas inte den andel egen finansiering som en kommun eller någon annan sammanslutning har i fråga om energiprojekt som den bygger och äger, om inte projektet innefattar en sådan ekonomisk fördel som enligt EG-lagstiftningen ska anses som statsunderstöd. Samma gäller stöd till syneförrättningar avseende fastigheter som ägs av en kommun eller någon annan sammanslutning. Med finansiering som inte betraktas som statsstöd eller annat offentligt stöd avses t.ex. sådan finansiering som beviljas på marknadsvillkor eller annan självfinansiering. Stödtagares självfinansieringsandel för projekt som stöds med energistöd ska vara minst 25 % av den totala finansieringen.

Understöd beviljas på de grunder som närmare fastställs i statsrådets förordning. Anslaget får även användas till betalning av stöd som tidigare beviljats med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (625/2002) och (1313/2007). Utredningar som gäller nyttiggörandet av förnybar energi för trafiken är konsumtionsutgifter, och villkoren för stöd tillämpas inte på dem. På de bidrag och utredningar som gäller pilotanläggningar för biobränslen som Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Energistödet är en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Samtidigt ökas säkerheten och mångsidigheten inom energiförsörjningen. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet av ny teknik och dess kommersialisering, för att öka produktionen av förnybar energi, inbegripet ersättande av stenkol i kolpulverpannor, samt för att stödja investeringar i energieffektivitet. Systemen för elfordon ingår i energieffektivitetstekniken. Anslaget kan användas för stödjande av de storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att produktionen och användningen av biobränslen och andra förnybara energikällor för trafiken också ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland, förutsätts det att stödinsatserna för energi riktas till pilot- och demonstrationsanläggningar för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering och certifiering av alternativa bränslen. Tekes har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra utvecklingsprogrammet för biobränslen för trafiken. Tekes ansvarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för projekt i anslutning till pilotering av teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna. Produktionsteknikerna för andra generationens biobränslen för trafiken börjar vara redo för de första fullskaliga demonstrationsanläggningarna. I enlighet med den nationella klimat- och energistrategin reserveras ett tillräckligt anslag för stödjande av anläggningarna.

För 2012 finns det för stöd till demonstrationsanläggningar för biobränslen för trafik tillgängligt en bevillningsfullmakt på 100 miljoner euro för att främja produktion och användning av andra generationens biobränslen i enlighet med de åtaganden för förnybar energi som överenskommits i EU. Stöd har ansökts av EU för flera projekt i fråga om demonstrationsanläggningar för bioraffinaderier. EU-stödet för dessa projekt från NER300-programmet kan uppgå till hundratals miljoner euro. Det primära målet är att en så stor andel som möjligt av det stöd som behövs ska fås från NER300-programmet, varefter stödet kompletteras med nationell finansiering. Eftersom tidtabellen för NER300-programmet är försenad kan emellertid stödbeslut som gäller finansiering via programmet väntas tidigast i slutet av 2012. Därför skulle det vara motiverat att fullmakten för år 2012 skulle vara disponibel ännu år 2013.

Beräknad användning av bevillningsfullmakten (euro)

  
Program för utveckling av biobränslen för trafiken7 000 000
Övrigt energistöd37 850 000
Sammanlagt 44 850 000

Samhälleliga effektmål

  • — Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi.
  • — Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt
fr.o.m. 2013
       
Förbindelser som ingåtts före år 2013116 87060 07048 7105 410-231 060
Förbindelser år 20134 48517 94011 2106 7304 48544 850
Utgifter sammanlagt 121 35578 01059 92012 1404 485275 910

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 43,3 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Grön ekonomi (regeringsprogr.)-500
Överföring från moment 32.20.451 000
Överföring från moment 32.01.213 500
Utgiftsbesparing, stöd för förnybar energi-15 500
Utbetalningar som föranleds av höjningen av nivån på fullmakten5 705
Sammanlagt-5 795

2013 budget121 355 000
2012 budget127 150 000
2011 bokslut60 633 741