Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
              43. Landskapsutvecklingspengar
              62. Utveckling av landsbygden
              (63.) Kajanalands utvecklingspengar
              64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 466 937 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga medfinansieringen och EU-medfinansieringen av projekt med anknytning till åtgärdsprogram som förverkligar målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och delområdet Gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt som genomför ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—2013

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till de ovan nämnda programmen och av de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) för rekrytering av den personal motsvarande högst 94 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska regionala utvecklingsfonden delfinansierar

5) för rekrytering av den personal motsvarande högst 350 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska socialfonden delfinansierar

6) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2000—2006 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999

7) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2013 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 226 934 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2013.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.39.10.

Förklaring: Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 117 426 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 109 508 000 euro statlig medfinansiering. Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 243 052 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 223 885 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

Av bevillningsfullmakten för 2013 bedöms ett belopp på sammanlagt 15 000 000 euro bli förnyat år 2014. Den bevillningsfullmakt som reserverats för strukturfondsprogram under perioden 2007—2013 bör primärt bindas i sin helhet fram till utgången av 2013 för att säkerställa att programmen kan genomföras fullt ut. För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år. så att flera projekt kan finansieras samtidigt och därmed säkra att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen inriktas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom varje förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för kostnader som uppkommer ska dessutom vara granskad på förhand enligt de nationella bestämmelserna och EU:s bestämmelser, med undantag för betalningen av de arbetskraftspolitiska kostnaderna för överföringsutgifternas del.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i EU:s strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen riktas på det sätt som konjunkturläget förutsätter till åtgärder som snabbt skapar företagsamhet, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt till sysselsättnings- och utbildningsåtgärder. Vid användningen av strukturfondsmedlen framhålls dessutom deras näringspolitiska verkningar och tillväxt- och sysselsättningsaspekt samt utvecklingen av regionernas regionstruktur och verksamhetsförutsättningar på ett hållbart sätt.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakten föranleder, Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering och statlig medfinansiering sammanlagt (mn euro)

 2013201420152016Sammanlagt
fr.o.m.
2013
      
Förbindelser år 2011256,54138,744--295,285
Förbindelser år 2012165,473211,941181,664-559,078
Förbindelser år 201344,923101,07680,935-226,934
Sammanlagt 466,937351,761262,599-1 081,297

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)

ProgramProgramperioden
2007—2013
som
fullmakt
Budgeterat
utan fullmakt
år 2012
budget
Bevillningsfullmakt
år 2013
Budgeterat
anslag
år 2012
budget
Anslag
år 2013
      
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)      
Östra Finland365,56434,10815,52655,42243,480
Norra Finland311,27336,56730,15059,41853,955
Södra Finland138,06316,21913,37326,35423,932
Västra Finland159,37618,72315,43530,42227,624
Sammanlagt 974,276105,61774,484171,616148,991
— varav programreserv48,71410,9473,724  
      
Europeiska socialfonden (ESF)      
Fasta Finland     
Riksomfattande del217,82625,23030,18440,99549,704
Regional del397,61337,33912,75860,67444,357
   Östra Finland179,78712,110-19,67813,739
   Norra Finland69,1068,0044,04713,0069,713
   Södra Finland69,0327,9954,04412,9929,704
   Västra Finland79,6889,2304,66714,99811,201
Sammanlagt 615,43962,56942,942101,66994,061
— varav programreserv30,7726,8602,028  
ERUF och ESF sammanlagt 1 589,715168,186117,426273,285243,052

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program, statlig medfinansiering som motsvarar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering samt statlig medfinansiering i ENPI CBC-programmen sammanlagt (mn euro)

ProgramProgramperioden
2007—2013
som
fullmakt
Budgeterat
utan fullmakt
år 2012
budget
Bevillningsfullmakt
år 2013
Budgeterat
anslag
år 2012
budget
Anslag
år 2013
      
ERUF      
Östra Finland305,61231,64727,86952,24150,689
Norra Finland238,43523,76417,71839,22835,486
Södra Finland135,54413,5098,05622,30018,139
Västra Finland162,65616,21110,46926,76022,575
Mål 337,9290,7161,4001,0004,214
ENPI CBC36,8008,7841,61612,2434,348
Sammanlagt 916,97694,63167,128153,772135,451
— varav programreserv45,84910,5834,089   
      
ESF      
Fasta Finland     
Riksomfattande del245,05424,37526,24740,23545,473
Regional del353,98035,80316,13359,10342,961
   Östra Finland134,84013,9538,48123,03418,802
   Norra Finland51,8305,2091,6058,5995,500
   Södra Finland77,6617,7252,80612,7518,660
   Västra Finland89,6498,9163,24114,7199,999
Sammanlagt 599,03460,17842,38099,33888,434
— varav programreserv29,9524,1112,851  
ERUF och ESF sammanlagt 1 516,010154,809109,508253,110223,885

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), EU:s och statlig medfinansiering samt statlig medfinansiering i ENPI CBC-program (mn euro)1)

 Östra FinlandNorra FinlandSödra FinlandVästra FinlandMål 3
ENPI CBC
Sammanlagt
        
UKM2,5669,5361,1142,704--15,920
JSM-------
KM---0,676--0,676
ANM33,36329,84916,53218,0261,4001,616100,786
SHM-0,415----0,415
MM0,7341,6580,9291,127--4,448
Sammanlagt 36,66341,45818,57522,5331,4001,616122,245

1) Inbegriper inte tekniskt bistånd eller programreserver.

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde, Europeiska socialfonden (ESR), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

 Östra FinlandNorra FinlandSödra Finland Västra FinlandRiksomfattande delSammanlagt
       
UKM2,3502,0852,2642,31516,16125,175
ANM3,5553,1824,0115,00427,51643,268
SHM0,1200,0800,1940,1493,1833,726
Sammanlagt 6,0255,3476,4697,46846,86072,169

Avsikten är att en del av finansieringen av strukturfondsprogrammen ska användas inom områden med plötsliga strukturomvandlingar. Beloppet av programreserven ska vara minst 5 % av finansieringen av varje strukturfondsprogram. Syftet är att underlätta samarbetet mellan olika landskap, deras företag och andra aktörer samt att stödja regionernas möjligheter att under finansåret fördela finansieringen av programmen så att den svarar mot eventuellt snabbt föränderliga behov.

Fördelningen av programreserven, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

 Östra FinlandNorra FinlandSödra Finland Västra FinlandNationell
ESF
Sammanlagt
       
ERUF2,5542,6386,6771)1,440-13,309
ESF0,5730,3050,3810,4403,1804,879
Sammanlagt 3,1272,9437,0581,8803,18018,188

1) Inbegriper TL 5 reservering över landskapsgränserna 5,496.

Fördelningen av tekniskt bistånd, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

 Östra FinlandNorra FinlandSödra Finland Västra FinlandNationell
ESF
Sammanlagt
       
ERUF4,1783,7721,6731,931-11,554
ESF1,883---6,3918,274
Sammanlagt 6,0613,7721,6731,9316,39119,828

Huvudmål för åtgärdsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2007—2013

Mål Nya företagNya arbetsplatserNya
FoU-arbetsplatser
Projekt enligt Lissabonstrategin (%)
     
Östra Finland2 02013 23080086
Norra Finland1 50011 0001 00076
Södra Finland9204 20029082
Västra Finland2 0009 80015080
Sammanlagt 6 44038 2302 24081

Huvudmål för ESF-åtgärdsprogrammet för Fastlandsfinland som delfinansieras med medel ur Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013

Mål Personer som börjat i
sysselsättnings- och
utbildningsåtgärder
Nya
företag
Nya
arbetsplatser
    
Fasta Finland450 0007 00012 000

I programmen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och program inom ramen för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) stöds integreringen av gränsområden och större samarbetsområden samt tillkomsten av omfattande nätverk. Genom att öka samarbetet och främja utbytet av erfarenheter och spridningen av god praxis inverkar målet Europeiskt territoriellt samarbete och programmen Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (ENPI CBC) på konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen inom regionerna, särskilt inom gränsområdena, och får gränsområdenas arbetsmarknad och den gränsöverskridande arbetsmarknaden att fungera bättre. Programmen genomförs i samarbete med ett flertal andra länder. EU-medlen för dessa program ingår inte i statsbudgeten.

Inkomsterna har antecknats under moment 12.32.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing-13 500
Specificering av utbetalningarna-45 958
Sammanlagt-59 458

2013 budget466 937 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget526 395 000
2011 bokslut474 660 446