Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 10 270 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget också får användas högst 1 000 000 euro till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 479 000 euro.

Fullmakter

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ökas med 5 299 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 197 150 000 euro åren 2017—2021.

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ökas med 4 581 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 12 399 000 euro åren 2017—2020.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 11 992 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016 samt som tillägg 1 243 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2016 och 479 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ombudgeteringen av omkostnadsanslaget. En andel av reservationsanslaget för 2016 som motsvarar det belopp som ska ombudgeteras återtas till följd av en leveransförsening av en anskaffning som gjorts med beställningsfullmakten för omkostnader 2013 och till följd av ett prisavdrag för en anskaffning som gjorts med beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 föranleds av de ökade kostnaderna för NH90-helikoptersimulatorn. Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ökas och betalningstiden för utgifterna förlängs eftersom avsikten är att göra ett fyraårigt upphandlingskontrakt. De ändringar i beställningsfullmakterna som görs genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Minskningen av anslaget för bostadssubventioner föranleds av en precisering av anslagsbehovet för i år med beaktande av det tillgängliga reservationsanslaget från föregående år, och därför kan av anslaget användas 2 000 000 euro till de andra omkostnaderna för försvarsmakten enligt motiveringen till momentet.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 3 5022 424   5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)9 750    9 750
Beställningsfullmakten för underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI)3 0003 0003 0003 000 12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201531 63810 207   41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)97 21495 55995 13193 897 381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning22 00015 000   37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201683 91641 8928 9866 3805 600146 774
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt251 020168 082107 117103 2775 600635 096
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 201713 780111 34136 94526 3308 754197 150
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning1 0802 1574 5814 581 12 399
Nya beställningsfullmakter sammanlagt14 860113 49841 52630 9118 754209 549
       
Fullmakter sammanlagt265 880281 580148 643134 18814 354844 645

2017 I tilläggsb.-10 270 000
2017 budget1 914 331 000
2016 bokslut1 899 710 000
2015 bokslut1 838 940 000