Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2002
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       01. Undervisningsministeriet
       05. Kyrkliga ärenden
       07. Utbildningsstyrelsen
       08. Internationellt samarbete
       10. Undervisning och forskning vid universitet
       20. Yrkeshögskoleundervisning
       40. Allmänbildande utbildning
       60. Yrkesutbildning
       69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete
            21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn
            22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
            25. Utvecklande av vuxenutbildningen
            30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader
            31. Statsandelar och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
            32. Statsunderstöd för ordnande av yrkesinriktad vuxenutbildning
            33. Yrkesinriktad tilläggsutbildning
            35. Slutrater för vuxenutbildning
            50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader
            51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
            52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader
            53. Statsunderstöd till organisationer
            55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader
            56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader
       70. Studiestöd
          Tippnings- och penninglotterivinstmedel
       88. Vetenskap
          Kultur-, idrotts- och ungdomspolitik
       90. Konst och kultur
       98. Idrottsverksamhet
       99. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2013

55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 635 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Av anslaget får sammanlagt högst 673 000 euro användas till utvecklingsunderstöd och för utökande av medborgarnas kunskaper i informationssamhället, inklusive försök med studiesedlar, till andra utvecklingsprojekt och till extraordinarie understöd enligt lagens 14 §. Antalet kalkylerade undervisningstimmar som berättigar till statsandel är 167 000. Utan hinder av timkvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Statsandelarna och statsunderstödet beräknas fördela sig som följer:
  
Statsandel för studiecirkelverksamhet1 487 000
Statsandel för annan studieverksamhet9 475 000
Statsunderstöd (högst)673 000
Sammanlagt11 635 000

Det genomsnittliga pris per enhet som används som kalkylerad grund för statsandelen när det gäller annat än studiecirkelverksamhet är ca 87 euro per undervisningstimme. Det kalkylerade priset per enhet är ca 4 euro per studiecirkeltimme.


2002 budget11 635 000
2001 budget11 488 749
2000 bokslut11 102 495