Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              44. Regionalt transportstöd
              45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              (48.) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              50. Lönegaranti
              51. Offentlig arbetskraftsservice
              64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              (82.) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 486 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringsunderstöd enligt 1 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag samt till sysselsättningsarbetsprogram enligt 2 kap. i nämnda förordning som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice

2) till betalning av utgifter för sådana statliga anskaffningar som räknas som investeringar.

Sådana mervärdesskatteutgifter som gäller de investeringsutgifter enligt statens sysselsättningsarbetsprogram som betalas under momentet är budgeterade under förvaltningsområdets mervärdesskattemoment 32.01.29.

Av anslaget under momentet kan även betalas placeringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Under 2013 får nya förbindelser för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte ingås till ett belopp av högst 4 000 000 euro.

Om en del av fullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Syftet med investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte är att stödja regional och lokal sysselsättning och lindra arbetslösheten. Anslag anvisas som delfinansiering av kommuners, samkommuners och andra sammanslutningars investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (investeringsunderstöd) och för statens byggande verksamhetsenheter (sysselsättningsarbetsprogram). Syftet med investeringsunderstöden är att främja uppkomsten av nya arbetstillfällen. Sysselsättningsarbetsprogrammet används för delfinansiering av verksamhetsenheternas investeringsprojekt, och avsikten är att med hjälp av programmet kunna tidigarelägga projekt som är viktiga för skötseln av sysselsättningen. En bedömning av den sysselsättande effekten används som hjälp när man fattar beslut om de projekt som ska finansieras. Under byggnadsfasen beräknas den sysselsättande effekten av de investeringar som finansieras med anslag under momentet vara uppskattningsvis 185 årsverken.

Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten överförs från 2012 till 2013 är de åtgärder som ska vidtas inom områdena för plötslig strukturomvandling, främst i Salo, Kotka-Fredrikshamn och Äänekoski. Inom dessa områden pågår aktivering av och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2013.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 201320142015Sammanlagt
från år
2013
     
Förbindelser som ingåtts före 20139 386900-10 286
Förbindelser år 20131 1002 0009004 000
Utgifter sammanlagt10 4862 90090014 286

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-3 164
Specificering av utbetalningarna-1 920
Utgiftsbesparing, näringsstöden-386
Sammanlagt-5 470

2013 budget10 486 000
2012 II tilläggsb.-340 000
2012 budget15 956 000
2011 bokslut12 803 117