Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              44. Regionalt transportstöd
              45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              (48.) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              50. Lönegaranti
              51. Offentlig arbetskraftsservice
              64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              (82.) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Lönegaranti (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet 30 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt av konkurskostnader, till ett belopp av högst 673 000 euro.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring: Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

De inkomster på 29 327 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantierna har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 200 000 euro på återbäringen av lönegarantier har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro)33 34124 000 30 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro)6 1774 500 6 000
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin8 5765 7008 000
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut2 603 2 200 2 400
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar)574555
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%)667570

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring6 000
Sammanlagt6 000

2013 budget30 000 000
2012 budget24 000 000
2011 bokslut33 340 870