Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              44. Regionalt transportstöd
              45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              (48.) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              50. Lönegaranti
              51. Offentlig arbetskraftsservice
              64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              (82.) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 33 856 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om stöd av företagsverksamhet (1068/2000)

2) betalning av stöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006).

Fullmakt

Under 2013 får förbindelser för stöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet ingås till ett belopp av högst 24 678 000 euro.

Om en del av fullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Stöden under momentet riktas till det inledande skedet av projekt som främjar små och medelstora företags förbättrade konkurrenskraft eller deras tillväxt, kompetens, nätbyggande och internationalisering samt till projekt som förbättrar sådana företags omvärld.

Av fullmakten under momentet är avsikten att använda en del inom områden och branscher som drabbats av plötslig strukturomvandling.

Understöden enligt momentet väntas bidra till att främja uppkomsten av 950 nya arbetstillfällen och 80 nya företag.

Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten överförs från 2012 till 2013 är de åtgärder som ska vidtas inom områdena för plötslig strukturomvandling, främst i Salo. Inom dessa områden pågår aktivering och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2013.

Avsikten är att av fullmakten använda högst 10 000 000 euro för att åtgärda plötslig strukturomvandling på garnisonsorter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016Sammanlagt
från år
2013
      
Förbindelser som ingåtts före 201327 85614 1832 293- 44 332
Förbindelser år 20136 0009 3807 6801 61824 678
Utgifter sammanlagt 33 85623 5639 9731 61869 010

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 24,1 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Plötslig strukturomvandling, garnisonsorter2 500
Nivåförändring-6 144
Betalningar av stöd för ensamföretagare-1 100
Utgiftsbesparing, näringsstöden-1 800
Sammanlagt-6 544

2013 budget33 856 000
2012 I tilläggsb.700 000
2012 budget40 400 000
2011 bokslut29 985 491