Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              44. Regionalt transportstöd
              45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              (48.) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              50. Lönegaranti
              51. Offentlig arbetskraftsservice
              64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              (82.) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 168 116 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt inom den offentliga arbetskraftsservicen med undantag för projekt som gäller arbetskraftsutbildning samt utgifter för utveckling av samhällsgarantin för unga och försöket att minska långtidsarbetslösheten, vilka finansieras med medel under moment 32.30.51.

2) för utveckling av arbetsförvaltningen inom närområdena.

Användningen av anslaget för verksamheten vid servicecentralerna för arbetskraft förutsätter att det till de gemensamma verksamhetsställena tillförs ungefär lika många tjänstemän av kommunerna som av arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsförvaltningen och kommunen svarar gemensamt för kostnaderna för verksamheten på det sätt som arbets- och näringsministeriet närmare bestämmer.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet    
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst %676869
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst %646265
— andelen arbetslösa som offentliggjort sitt cv av det totala antalet arbetslösa arbetssökande, %53030
— andelen som inlett sitt arbetssökande via nätet av det totala antalet kunder, %274040

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 3 5603 3523 284
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv.13,5< 11< 11
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.2,2< 2,0< 2,0
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)3,273,43,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 178 930169 025182 116
Bruttoinkomster 13 33313 40014 000
Nettoutgifter 165 597155 625168 116
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år20 690  
— överförts till följande år19 195  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-700
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-709
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-1 300
Nivåförändring8 331
Lönejusteringar5 388
Överföring till moment 32.01.02 (1 årsv.)-47
Överföring till moment 32.01.01 (-1 årsv.)-62
Produktivitetsfrämjande åtgärder-1 210
Överföring från moment 32.30.51 (fastställande av karriärvägledningsresurserna och huvudstadsregionens avsiktsförklaring)5 300
Informations- och rådgivningstjänster för unga-2 500
Sammanlagt12 491

2013 budget168 116 000
2012 II tilläggsb.3 067 000
2012 budget155 625 000
2011 bokslut164 102 000