Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2005 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
         01. Työhallinto
         05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
         06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
         07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
         99. Työministeriön hallinnonalan muut menot
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Työhallinnon toiminta-ajatuksena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työorganisaatioiden kehittymistä, työllisyyttä sekä maahanmuuttajien kotoutumista.

Työllisyyden ja talouden kehitysarvio

Vuosi 2003 oli työllisyyden kannalta edelleen vaikea. Vaikka talouskasvu on vuonna 2004 nopeutumassa, sen vaikutukset näkyvät työllisyydessä viiveellä. Vuonna 2005 arvioidaan työttömiä työnhakijoita olevan 272 000 henkilöä keskimäärin. Hallitusohjelman työllistävä painotus edesauttaa työllisyyden elpymistä ja pitkäaikaistyöttömyyden alentamista, mutta vaikutukset näkyvät hitaasti.

Työpolitiikan strategiset tavoitteet

Hallitus on ohjelmassaan asettanut tavoitteekseen työllisyyden lisäämisen vähintään 100 000 hengellä vaalikauden loppuun mennessä. Tavoitteena on sellainen talouden ja työllisyyden kasvun ura, joka mahdollistaisi 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen seuraavan vaalikauden loppuun mennessä. Samalla hallituksen tavoitteena on, että työllisyysaste nousee ja työttömyys alenee jokaisen TE-keskuksen alueella.

Hallituksen työllisyystavoitteet on vahvistettu työhallinnon toiminnan lähtökohdiksi työpolitiikan strategiassa vuosille 2003—2007—2010. Lisäksi työpolitiikan strategian tavoitteena on, että työttömyysaste laskee noin 6 prosenttiin vuonna 2007 ja 5 prosenttiin vuonna 2010, työelämästä poistutaan 2—3 vuotta nykyistä myöhemmin ja ikääntyneiden (55—64 -vuotiaiden) työllisyysaste nostetaan yli 50 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteina on, että rakenteellinen työttömyys alenee ja rekrytointiongelmat vähenevät. Työpolitiikan strategian päälinjaukset ovat:

Työministeriön toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (tavoiteluvut lihavoituina)
 2003 2004 2005
 toteutuma arvio arvio/tavoite
    
Työurien pidentäminen 2—3 vuodella:    
— 55—64 -vuotiaiden työllisyysaste %49,65152
Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen:   
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, enintään %282726
Rakennetyöttömyyden alentaminen:   
— vaikeasti työllistyvien määrä, enintään henkilöä keskimäärin174 900170 000160 000

Yllä kuvattujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden lisäksi työhallinto seuraa strategisten toimintalinjausten toteutumista tunnuslukujen avulla. Tällaisia linjauksia ja tunnuslukuja ovat:

 2003 2004 2005
 toteutuma arvio arvio
    
Työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen:    
— avoimien työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista, %1,51,51,4
Pitkäaikaistyöttömyyden ennalta ehkäisy:   
— uusia yli puoli vuotta työttöminä olleita alle 25-vuotiaita16 02015 00013 000
— uusia yli vuoden työttöminä olleita yli 25-vuotiaita60 18060 00055 000
Syrjäytymisen ehkäisy:   
— yli 1 000 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrä, henkilöä keskimäärin57 47052 00046 000

Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden laskeminen edellyttävät vahvaa yhteistyötä sekä ministeriö- että alue- ja paikallistasoilla. Osa työllisyysasteen nostoon ja työttömyyden laskuun tähtäävistä toimenpiteistä toteutetaan hallituksen poikkihallinnollisessa työllisyysohjelmassa. Sen painopiste on rakenteellisen työttömyyden alentamisessa ja työvoiman tarjonnan edistämisessä. Työllisyysohjelmassa toteutetaan myös osaavan työvoiman saatavuuteen, työurien pidentämiseen ja työelämän kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Työllisyysohjelma toteutetaan hallituskaudella neljänä poikkihallinnollisena osahankkeena, jotka ovat

1) julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistaminen,

2) työmarkkinatuen aktivointi,

3) työvoimapoliittiset aktiiviohjelmat ja koulutus sekä

4) työurien pidentäminen.

Jäsenmaat ottavat EU:n työllisyyssuuntaviivat huomioon työllisyyspolitiikassaan. Työllisyyssuuntaviivojen avulla tavoitellaan Lissabonin ja Tukholman Eurooppa-neuvostojen päätelmien mukaisesti korkeaa työllisyysastetta, työn laatua ja tuottavuutta sekä sosiaalista koheesiota. Suomi toteuttaa kymmentä yhteiseurooppalaista suuntaviivaa, joita ovat:

Työhallinnon keskeisenä tavoitteena on työllisyyssuuntaviivojen tavoitteiden mukaisesti tarjota työttömille työnhakijoille mahdollisuus henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman laatimiseen. Kansallisen lainsäädännön mukaan työnhakusuunnitelma on laadittava viimeistään silloin, kun asiakkaan työttömyys on kestänyt viisi kuukautta, mikä täyttää suuntaviivoissa määritellyt tavoitteet. Työnhakusuunnitelmassa sovitaan työnhaussa käytettävistä palveluista ja aktiivitoimista.

Työttömien määrän ja työvoimapolitiikan resurssien kehitys
  2003 2004 2005
  toteutuma/ arvio/ arvio/
  tilinpäätös talousarvio talousarvio
    
Työttömät työnhakijat (keskimäärin kk:ssa)289 000 290 000 272 000
Työvoimapolitiikan resurssit (ml. ESR), milj. euroa1 929 2 129 2 0171)
Työvoimapol. resurssit (ml. ESR) suhteessa työttömien lkm, euroa6 675 7 3417 417

1) Resurssit sisältävät Kainuun itsehallintokokeiluun siirretyt 19,979 milj. euroa.

Työministeriön hallinnonalan valtuusyhteenveto (milj. euroa)
 2005200620072008—Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä
      
Ennen vuotta 2005 tehdyt sitoumukset248,377,91,0-327,2
Vuoden 2005 sitoumukset77,6194,7103,86,0382,1
Valtuudet yhteensä325,9272,6104,86,0709,3

Hallinnonalan määrärahat luvuittain vuosina 2003—2005

  v. 2003
tilinpäätös
1000 €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2004—2005
  1000 €%
       
01.Työhallinto 53 100 63 019 58 116- 4 903- 8
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 200 442 220 516 222 6402 1241
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano1 727 4361 908 2401 774 680- 133 560- 7
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 82 332 83 081 79 961- 3 120- 4
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot 28 243 30 618 28 618- 2 000- 7
 Yhteensä2 091 5542 305 4742 164 015- 141 459- 6

 Henkilöstön kokonaismäärä3 9303 9404 000