Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 185 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av Finlands Exportkredit Ab:s finländska fartygsleveranser

2) till åtgärder som behövs för att skydda mot ränte- och valutarisker som föranleds av lån som beviljats Statskontoret för finansieringsverksamhet.

Förklaring: Inom ramen för refinansieringen av finländska fartygsleveranser refinansierar Finlands Exportkredit Ab köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska fartygsleveranser. Medel som behövs för refinansiering och annan finansiering beviljas som lån till Finlands Exportkredit Ab.

Vid förberedelsen av lånevillkor beaktas finansmarknadens utveckling, den politik som bedrivs av konkurrerande exportkreditinstitut och EU:s bestämmelser om statligt stöd. Utbetalningen av lånet ska följa samma tidsplan som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljat. Avsikten är att maximibeloppet för Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är 100 % av köparkreditens belopp. Ett ytterligare villkor är att den bank som arrangerar sådan köparkredit som ska refinansieras i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Samhälleliga verkningar

— Tillgången till finansiering av finländska fartygsleveranser är tryggad.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Beviljade lån, st. 1--
Beviljade lån, mn euro185--
Uttagna lån, mn euro--185

De tillgångar som används till refinansiering av finländska fartygsleveranser är sådana lån som ska återbetalas och som staten får inkomster av i form av återbetalat kapital och räntor.


2013 budget185 000 000