Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 755 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av de lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten

2) till betalning av sådana kostnader som tas ut hos låntagaren i samband med ränta eller annars. Kostnaderna föranleds av åtgärder som behövs för skydd mot ränte- och valutarisker i fråga om lån som beviljats Statskontoret för refinansieringsverksamhet.

Förklaring: En refinansieringsmodell för export togs temporärt i bruk för åren 2009–2011. I 2012 års första tilläggsbudget beviljades dessutom en ny lånefullmakt om 1 miljard tills det nya systemet för exportfinansiering i form av krediter (1543/2011) har införts.

Modellen för refinansiering av exporten är avsedd att för de finländska bolagen säkra ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland och främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Inom ramen för refinansieringsmodellen för exportprojekt refinansierar Finlands Exportkredit Ab på OECD-villkor köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomförs med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljar. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljas på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp ställer Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Beviljade lån, st. 830
Beviljade lån, mn euro1 6903570
Uttagna lån, mn euro286900745

Utgifter för staten som ränteutjämningsverksamheten föranleder (1 000 euro)

 20132014201520162017Sammanlagt
       
Uttagna krediter745 100900 000---1 645 100
Utgifter för skyddsåtgärder9 9008 3006 9005 5004 60035 200
Sammanlagt 755 000908 3006 9005 5004 6001 680 300

De tillgångar som används till refinansieringsverksamhet är sådana lån som ska återbetalas och som staten får inkomster av i form av återbetalat kapital och räntor. Staten kan också få inkomster av skyddsåtgärder. År 2011 beräknas inkomsterna av refinansieringsverksamheten stiga till 54,4 miljoner euro. De beräknade inkomsterna av refinansieringen var 97,2 miljoner euro 2012 och 169,3 miljoner euro 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökningen av lånebeloppet355 000
Sammanlagt355 000

2013 budget755 000 000
2012 II tilläggsb.400 000 000
2012 I tilläggsb.100 000 000
2012 budget400 000 000
2011 bokslut294 820 298