Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av innovationsstöd iför skeppsbyggnad som beviljats åren 2010–2011 i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Innovationsstöd för skeppsbyggnad beviljades åren 2010–2011 till i Finland registrerade varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utvecklande och planering av en ny fartygstyp, för fartygs innovativa delar som kan betraktas som separata delar på fartyget samt för utvecklande och genomförande av produktions-, planerings- eller logistikmetoder. Staten betalar ut de beviljade stöden efter färdigställande fr.o.m. 2012.

Inom EU grundar sig beviljandet av innovationsstöd för skeppsbyggnad på kommissionens tillkännagivande om rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin. Understödet ska uppfylla de förutsättningar som avses i tillkännagivandet och kommissionens beslut av den 28 maj 2008 om godkännande av ordningen för innovationsstöd. Statsrådets förordning om innovationsstöd för skeppsbyggnad var i kraft till utgången av 2011. Förordningen kan tillämpas på innovationsprojekt som inletts före utgången av 2011 t.o.m. den 31 december 2015.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016Sammanlagt
från år
2013
      
Förbindelser som ingåtts före 20132 900---2 900
Förbindelser år 2013-----
Utgifter sammanlagt 2 900---2 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-14 200
Sammanlagt-14 200

2013 budget2 900 000
2012 budget17 100 000
2011 bokslut16 000 000