Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 35 672 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010)

1) till allmänna understöd för sammanslutningar som främjar näringspolitiken med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) för främjande av utländska investeringar

3) till att producera grundläggande rådgivning, sakkunnigtjänster och företags utvecklingstjänster som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar internationell affärsverksamhet

4) för finansiering av offentliga sammanslutningars projekt

5) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

För att stödja och främja uppfinningsverksamhet och ersätta de kostnader som orsakas av förvaltningen av verksamhet och till kostnaderna för att främja utländska investeringar samt för att effektivisera nyttiggörandet av formgivning i näringsverksamheten och för att utveckla företagstjänster kan, på grund av att servicen i fråga kan jämställas med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas i enlighet med EU:s definition av allmänna ekonomiska mål till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan även för projekt som syftar till att för små och medelstora företag främja tjänster, företagsverksamheten och ekonomin inom kreativa områden på grund av deras samhälleliga effekter och goda resultat beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. Vidare kan en del av upprätthållandet av nätverket av exportcentra samt en del av sakkunnigtjänsterna som främjar internationell affärsverksamhet bestå av sådana funktioner av allmänt ekonomiskt intresse som finansieras till det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Verksamheten i stiftelsen Invest in Finland har 2012 sammanförts till en del av Finpro ry:s verksamhet. Avsikten med samgången är att effektivera och öka de utländska investeringarna i Finland. Den primära uppgiften för sammanslutningar som främjar internationalisering är att tillhandahålla tjänster för de finländska företagen och näringslivet både i och utanför Finland. De sammanslutningar som får allmänt understöd producerar s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-tjänster, kommissionens beslut 2005/842/EG).

Effektivitet

  • — Utvecklingen av uppfinningar effektiviseras och innovativ ny företagsverksamhet uppstår inom växande branscher och branscher i utveckling.
  • — Standardiseringen förbättrar produkternas och systemens kompatibilitet och utbytbarhet.
  • — Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster och antalet sådana finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla ökar.
  • — I näringslivet ökar nyttiggörandet av design och designkunnandet.
  • — Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper i internationell affärsverksamhet fördjupas.
  • — Åtgärderna i syfte att öka de utländska investeringarna effektiveras och utvidgas med stöd av Finpro ry:s nätverk.

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resultatet av uppfinningsverksamheten var nya företagsembryon och licensieringsobjekt (st.)878383
— varav tillväxtföretagsembryon för fortsatt finansiering (st.)694345
Genom att man främjar utländska investeringar fås nya företagsinvesteringar till Finland (st.)524560

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Uppfinnings- och standardiseringsverksamhet10 540 000
Främjande av kreativa branscher och företagsamhet1 392 000
Globala internationaliseringstjänster19 610 000
Främjande av utländska investeringar4 130 000
Sammanlagt 35 672 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing, näringsstöden-4 500
Bortfall av poster av engångsnatur-300
Sammanlagt-4 800

2013 budget35 672 000
2012 budget40 472 000
2011 bokslut40 052 000