Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 097 000 euro.

Förklaring: Centralen för turistfrämjande (CTF) är sakkunnig på turism på riksomfattande nivå och en internationell aktör som producerar mervärde för turistnäringen och samhället. CTF arbetar för att göra Finland känt som turistland, marknadsför turismprodukter och turismtjänster i samarbete med andra turistaktörer samt stöder kvalitetsutvecklingen inom turistnäringen. CTF samordnar produktutvecklingen i fråga om turismprodukter på temabasis och inhämtar marknadsinformation till turistnäringens förfogande till stöd för marknadsföringen och produktutvecklingen. Målet är att skapa en enhetlig, särpräglad och attraktiv profil som turistland som stöder försäljningen av turismprodukter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Centralen för turistfrämjande för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Produktion och kvalitetsledning    
Antal kongresser i Finland, st.417400400
Antal organisationer som deltagit i kvalitetsprogrammet Kvalitet till tusen, st.773800850
Extern kundtillfredsställelse, turistnäringens tillfredsställelse med CTF:s verksamhet (1–5)3,43,53,6
Forskningsdata: analys och förmedling av marknadsinformation (1–5)3,53,63,7
Produktutvecklingsverksamhet: de deltagande aktörernas tillfredsställelse med CTF:s produktutvecklingsverksamhet (1–5)3,23,33,4
Marknadsföringsåtgärder, tillfredsställelse med marknadsföringen som helhet (1–5)3,13,23,3
De utländska representanternas verksamhet, VisitFinland-representanternas vitsord (1–5)3,23,33,4

Fördelning av anslaget enligt huvudfunktioner

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
 1 000 €%1 000 €%1 000 €%
       
Marknadsföring av bilden av Finland som turistland6 382545 571545 45354
Produktmarknadsföring till stöd för turistlandsbilden4 578383 921383 83738
Främjande av produktutveckling och produktifiering584525932523
Anskaffning och förmedling av marknadsinformation390356455555
Sammanlagt 11 93410010 31510010 097100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 30,53333
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv.7,2< 10,0< 10,0
— fall av kortvarig sjukfrånvaro (1–3 dagar)3,3< 4,0< 4,0
— index för arbetstillfredsställelse (1–5)3,83,83,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 13 03610 87010 747
Bruttoinkomster 1 103555650
Nettoutgifter 11 93310 31510 097
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år2 627  
— överförts till följande år1 000  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-139
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-162
Lönejusteringar83
Sammanlagt-218

2013 budget10 097 000
2012 II tilläggsb.46 000
2012 budget10 315 000
2011 bokslut10 307 000