Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Maa- ja metsätalousministeriö
       02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
       03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
       04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot
          (05.) Maaseutuvirasto
       12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
       13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
       14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
       15. Muut maatalouden menot
       21.  (30.21 ja 22) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
          (22.) Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
       31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
       32. Metsäntutkimuslaitos
          33. Metsähallitus
       41. Kala-, riista- ja porotalous
       42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
       51. Vesivarojen käyttö ja hoito
            22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
            30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki
            31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin
            43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset
            77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt
       61. Maanmittauslaitos
       62. Geodeettinen laitos
          Elintarvikkeiden turvallisuus
       71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
       72. Elintarvikevirasto
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
       74. Siemenperunakeskus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2013

31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain (56/1980) mukaisten avustusten maksamiseen yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä edistäviin toimenpiteisiin.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään vesihuoltolainsäädännön uudistuksen toimeenpanon edistämiseen erityisesti maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla ottaen huomioon myös vapaa-ajan toimintojen tarpeet. Määrärahalla edistetään myös pohjaveden käytön lisäämistä ja poikkeusolojen vedenhankinnan turvaamista yhdyskunnissa. Tuettavien hankkeiden investointivaiheen työllisyysvaikutus yhteistyöosapuolten osuus mukaan luettuna on noin 400 henkilötyövuotta eli noin 14 % enemmän kuin vuonna 2001.


2002 talousarvio4 205 000
2001 talousarvio3 700 134
2000 tilinpäätös2 522 819