Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 395 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2013:

Effektivitet
  • — Mineralsektorn stärks som en vital del inom den hållbara utvecklingens ekonomi.
  • — Möjligheterna att ta i bruk hållbara energilösningar förbättras.
  • — Förutsättningarna för samhällenas råvaruförsörjning och markanvändningsplanering förbättras.
  • — Geologisk kunskap och expertis som stöd för samhällsutvecklingen i vid bemärkelse.
  • — Mineraliska naturresurser som en dellösning i fråga om utmaningarna för den globala utvecklingen.

Resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet:    
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %    
— naturtillgångar och råvaruförsörjning575958
— energiförsörjning och miljö252222
— markanvändning och byggande181920
Samfinansierad verksamhet    
— kostnadsmotsvarighet, %615050
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten, %15,411,011,0
— antal projekt, st.848080
Avgiftsbelagd verksamhet    
— inkomster, mn euro9,96,56,5
— överskott, 1 000 euro471455455
— överskott, % av intäkterna577
— sammanlagda årsverken646060
Metadata och tjänster som hänför sig till geologiska material står till förfogande i enlighet med de mål som ställts upp i EU:s direktiv om geografisk information och den nationella lagen om geografisk information
Produktion och kvalitetsledning:    
Prestationer:    
Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden    
— omfattande sammandrags- och försäljningsrapporter, st.75(2—5)
— övriga rapporter och utredda ämnen, st.172510—20
Kartläggning av torvtillgångar    
— kartlagd torvmarksareal, km2315300300
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, mn m3182100100
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh885050
Regionala stenmaterialsutredningar, st. 332
Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st. 151618
Maringeologisk kartläggning    
— kartlagd areal, km2400500500
— lodningar, linje-km2 4001 0001 000
Offentliggörande    
— internationella, vetenskapligt granskade publikationer406045
— andra publikationer och artiklar, st.311250300
Serviceförmåga och kvalitet    
— interna auditeringar, st.468
— CAFi bruki bruki bruk
— mätning av kundtillfredsställelsei bruki bruki bruk

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 614614596
Personalens välbefinnande förbättras    
— sjukdagar/årsv.8,4< 8,0< 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)701< 760< 720
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)-3,5/3,53,6/3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 56 44849 09048 395
Bruttoinkomster 14 0259 0009 000
Nettoutgifter 42 42340 09039 395
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år5 131  
— överförts till följande år3 964  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer9 8486 5006 500
— övriga intäkter38--
Intäkter sammanlagt 9 8866 5006 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader7 0734 6004 600
— andel av samkostnader2 3421 4451 445
Kostnader sammanlagt 9 4156 0456 045
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 471455455
Kostnadsmotsvarighet, % 105108108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-400
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-300
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-95
Lönejusteringar1 059
Övrig förändring-84
Ändring av omfördelningen-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder-675
Sammanlagt-695

2013 budget39 395 000
2012 II tilläggsb.533 000
2012 budget40 090 000
2011 bokslut41 256 000