Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöministeriö
       10. Ympäristön suojelu
       20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
            22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito
            37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen
            44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset
            63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset
            64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon
            74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt
            87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen
       30. Asumisen edistäminen
       40. Alueelliset ympäristökeskukset
       50. Ympäristölupavirastot
       60. Suomen ympäristökeskus
       70. Valtion asuntorahasto
       99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2013

22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 218 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitomenojen, opastustoiminnan menojen sekä rakennusten ja rakennelmien, teiden ja tieosuuksien korjaus- ja kunnossapitomenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 8 500 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Määrärahaa saa käyttää lisäksi yksityismaiden luonnonsuojelualueiden merkintään ja hoitomenoihin, suurten petolintujen pesäpuiden merkitsemiseen, uhanalaisten eliölajien ja maisema-alueiden hoitoon sekä luonnonsuojelusuunnitteluun ja maa-aineslain soveltamiseen liittyvän suunnittelun menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös ennen maa-aineslain voimaantuloa syntyneiden ainestenottopaikkojen kunnostamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös saimaannorpan suojeluun ja norppakannan hoitoon sekä norppien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään valtion 411 luonnonsuojelualueen sekä luonnonsuojelutarkoituksiin varattujen alueiden ja erämaa-alueiden hoitoon ja kunnossapitoon. Valtion mailla sijaitsevien suojelualueiden pinta-ala on yhteensä noin 1 412 000 ha.

Suomessa on yksityismaiden luonnonsuojelualueita lähes 2 500. Niiden merkintä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Valmistellaan ja toteutetaan uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia. Maa-ainesten kestävään käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyviä hankkeita jatketaan. Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille ja arvokkaille perinnemaisemille laaditaan hoitosuunnitelmia ja tehdään maatalouden ympäristötukijärjestelmää tukevia hoitotoimenpiteitä.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 56 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin sekä 454 107 euroa siirtona momentilta 30.32.21 Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle siirtyvien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön menoihin ja 500 000 euroa muiden lisääntyvien luonnonsuojelualueiden asianmukaisen hoidon turvaamiseksi.


2002 talousarvio15 218 000
2001 talousarvio13 678 724
2001 lisätalousarvio290 629
2000 tilinpäätös12 626 709