Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 632 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Produktion och kvalitetsledning    
Arbets- och näringsministeriet    
Regeringspropositioner (st.)143116
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)70> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)0,900
Statsrådsförordningar (st.)332530
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)1,5< 1,0< 1,0
Publikationer (st.)152130120
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia    
Vitsord i responsen på utbildningen (1—10)7,9> 8,3> 8,3
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet2 8982 5002 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

 20111)
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
 1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.
       
Koncernstyrning och strategiska projekt3 78241,63 80029,04 00028,0
Sysselsättning och företagsamhet4 53871,35 50091,05 30087,0
Arbetsliv och arbetsmarknad5 07560,35 00058,05 00057,0
Näring och innovationer5 39969,15 40069,05 30065,0
Energi4 38546,74 40047,04 40046,0
Utveckling av regionerna4 23871,64 40077,04 20074,0
Information2 06033,86 20095,06 00090,0
Gemensamma22 869171,117 00792,018 42086,0
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå5045,86507,06507,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia1 37618,01 31018,01 36218,0
Sammanlagt 54 226589,353 66758354 632558

1) Organsiationsändring 1.9.2011

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Arbets- och näringsministeriet    
Utvecklingen av årsverken 571,3565540
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv. 9,6< 7,9< 7,9
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.3< 3< 3
— index för arbetstillfredsställelse (1—5)3,38-> 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Försöks- och utredningsverksamhet 2 200 000
Strategiska projekt2 100 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader1 362 000
Övriga omkostnader48 970 000
Sammanlagt 54 632 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 63 47862 76763 832
Bruttoinkomster 9 2529 1009 200
Nettoutgifter 54 22653 66754 632
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år10 348  
— överförts till följande år8 323  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-285
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-400
Grön ekonomi (regeringsprogr.)500
Lönejusteringar1 568
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-100
Övrig förändring183
Överföring av 1 årsv. från moment 32.30.0162
Regeringens utgiftsbesparing-500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-4
Ändring av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)6
Sammanlagt965

2013 budget54 632 000
2012 II tilläggsb.1 008 000
2012 budget53 667 000
2011 bokslut52 201 000