Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
              01. Meteorologiska institutets omkostnader
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. ForskningPDF-versio

Förklaring: Forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder realiseringen av ministeriets trafik- och kommunikationspolitik. Forskningen inom förvaltningsområdet bedrivs av Meteorologiska institutet. Den information som institutet producerar främjar säkerheten inte bara inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utan också över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 776 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområdena. Institutet har en central roll vid produktion av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Detta kunnande sammanställer institutet till tjänster som produceras effektivt för främjande av den allmänna säkerheten och för att öka människornas och miljöns välmående. Meteorologiska institutet observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen samt havens och i synnerhet Östersjöns fysikaliska tillstånd. Institutet producerar också information och tjänster om atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd. Institutet bedriver högklassig forskning speciellt på sina prioritetsområden som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och samhälle, Östersjön och de arktiska områdena samt trafik och energi. Meteorologiska institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 2,356 miljoner euro på grund av att väderleks-, klimat- och havsdata, de centrala radar- och blixttjänsterna och data inom den nationella väderprognosmodellen blir avgiftsfria fr.o.m. den 1 januari 2013. Genom att det införs avgiftsfrihet för utlämnandet av uppgifter förverkligas statsrådets principbeslut (3.3.2011) om att förbättra tillgängligheten till och främja vidareutnyttjandet av digitalt material från den offentliga sektorn. Av anslagsökningen är 1,970 miljoner euro tilläggsanslag och 0,386 miljoner euro överföringar från övriga ämbetsverk och inrättningar inom ramen för statens budgetekonomi.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för forskningen samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING    
De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.    
Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, % 8383,5
Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, % 70,571
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar 98100
Korrekta vindvarningar, 1—2 dygn, % 7878
Korrekta flygplatsprognoser, % 8888
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, %99,29798
    
Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram.    
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5)4,23,54,0
Kundtillfredsställelse (skala 1—5)4,03,84,0
    
Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer.    
Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro13 07110 00012 000
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st.273250260
    
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET    
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.    
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %11810291
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %99100100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % 615050
Förändring i arbetsproduktiviteten, %-3,0511
Förändring i den totala produktiviteten, %-0,3222

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. ICOS-projektet (Integrated Carbon Observing System), som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, har stor betydelse för verifieringen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Upprätthållande av infrastrukturen för projektets högkvarter i Finland ingår för Meteorologiska institutets vidkommande i anslaget.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 68 44264 60068 860
Bruttoinkomster 25 60022 00023 084
Nettoutgifter 42 84242 60045 776
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år13 102  
— överförts till följande år10 972  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter    
Offentligrättsliga prestationer6 1086 1008 184
Företagsekonomiska prestationer6 5715 9004 900
Intäkter sammanlagt 12 67912 00013 084
    
Kostnader    
Offentligrättsliga prestationer6 1506 1008 184
Företagsekonomiska prestationer5 5795 8005 380
Kostnader sammanlagt 11 72911 90013 564
    
Överskott (+) / Underskott (-)    
Offentligrättsliga prestationer-4200
Företagsekonomiska prestationer992100-480
Överskott / Underskott sammanlagt 950100-480
    
Kostnadsmotsvarighet, %    
Offentligrättsliga prestationer99100100
Företagsekonomiska prestationer11810291
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 10810196

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten    
— finansiering från andra statliga ämbetsverk7 1726 0006 000
— finansiering från EU3 6132 0002 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen2 2862 0002 000
Intäkter sammanlagt 13 07110 00010 000
    
Totala kostnader för projekt 21 59220 00020 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -8 521-10 000-10 000
Självfinansieringsandel, % 395050

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring145
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-140
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-205
Lönejusteringar1 020
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter1 970
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring från moment 31.10.20)371
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring från moment 30.20.01)15
Sammanlagt3 176

2013 budget45 776 000
2012 II tilläggsb.542 000
2012 budget42 600 000
2011 bokslut40 712 000