Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
              01. Kommunikationsverkets omkostnader
              42. Understödjande av tidningspressen
              50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
              60. Överföring till statens televisions- och radiofond
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådant statligt stöd som beviljats av Kommunikationsverket under tidigare år och under finansåret och som avses i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Fullmakt

Kommunikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats 2009 till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring: Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och en ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden trädde i kraft den 1 januari 2010. Avsikten är att man som stöd för byggande av bredband genom Kommunikationsverkets beslut använder anslag under detta moment samt genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna sådant anslag under moment 30.10.61 som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Statens finansieringsandel är dock högst 58 % och kommunens andel 8 % i de kommuner där finansieringen av projektet annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning. Bestämmelser om grunderna för fastställandet av den kommunrelaterade andelen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar åren 2010—2013 i statlig andel av bredbandsprojekten 25,15 miljoner euro under moment 30.10.61. I de projekt som finansieras av närings-, trafik- och miljöcentralerna är kommunens betalningsandel 22 %. Kommunikationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan inte finansiera samma bredbandsprojekt, varför närings-, trafik- och miljöcentralerna begär ett utlåtande av Kommunikationsverket innan beslutet om statligt stöd fattas.

Statsrådet har genom ett principbeslut den 4 december 2008 uppställt som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 procent av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 55 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
      
Förbindelser som ingåtts före år 20136 5001 0001 000-8 500
Förbindelser år 20138 5008 5006 0007 00030 000
Utgifter sammanlagt 15 0009 5007 0007 00038 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Överföring till moment 31.40.01-500
Sammanlagt-1 500

2013 budget9 500 000
2012 II tilläggsb.-500 000
2012 budget11 000 000
2011 bokslut9 800 000