Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
              42. Statsunderstöd för utbildning
              43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
              46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar
              50. Statsunderstöd ur lästavgifterna
              51. Prisstöd för lotsning
              63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
              64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården
              66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 724 000 euro.

Anslaget får användas till

1) köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster

2) reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik

3) att understödja underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

4) betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret.

Av anslaget får dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). Anslaget budgeteras på basis av betalningsbeslut beträffande understöden.

Fullmakt

Den fullmakt på högst 68,9 miljoner euro som beviljats för köp av långvariga tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården justeras till följd av höjningen av mervärdesskattesatsen till högst 69,9 miljoner euro.

Fullmakten får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafiken år 2013, till den del fullmakten ännu inte har använts.

Förklaring: Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) ska staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har erforderlig transportservice till sitt förfogande.

Förbindelsefartygstrafiken är trafik som Trafikverket ansvarar för och den täcker nästan alla de öar med bofast befolkning i Skärgårdshavet som inte har någon vägförbindelse. Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral upphandlar tjänster för förbindelsefartygstrafik genom konkurrensutsättning. Passagerarantalet inom förbindelsefartygstrafiken beräknas vara ca 180 000 personer år 2013. Utgifterna per passagerare är ca 70 euro. Räknat per fast bosatt person är det ca 8 800 euro per år. För rutten Kotka—Pyttis ska två nya bryggkonstruktioner anskaffas och tilläggskostnaderna för dem är totalt 1,0 miljon euro. Finansieringsbehovet under momentet ökar till följd av utgifterna för trafiken på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis som enligt planerna skulle finansieras under moment 31.30.66, men på grund av att de fartyg som skulle läggas in på rutterna inte är färdiga än, senareläggs inledandet av trafiken på rutten med ett år. Dessutom höjs kostnaderna på grund av prisstegringen på bränsle.

Syftet med stödet är att bibehålla förbindelserna för invånare i sådana skärgårdsområden där det inte finns tillgång till förbindelsefartygstrafik. Stödet riktas främst till ordnandet av person- och godstransporter för den bofasta befolkningen i Sibbo och Ekenäs skärgård samt skärgårdens ringvägar i Åbolands skärgård.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av mervärdesskattesatsen1 000
Nivåförändring jämfört med anslaget för jämförelseåret-3 800
Överföring från moment 31.10.204 517
Sammanlagt1 717

2013 budget12 724 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget11 007 000
2011 bokslut9 367 000