Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
              42. Statsunderstöd för utbildning
              43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
              46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar
              50. Statsunderstöd ur lästavgifterna
              51. Prisstöd för lotsning
              63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
              64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården
              66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 99 243 000 euro.

Anslaget får användas till

1) köp av tågtrafiktjänster

2) köp av flygtrafiktjänster

3) köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken

4) köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheterna

5) stöd för kollektivtrafiken i de stora och medelstora stadsregionerna

6) projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt mobilitetsstyrning.

Av anslaget får beviljas understöd

1) till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (124/2012)

2) för utvecklande av kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner till ett belopp av högst 50 % av de godtagbara kostnaderna under förutsättning att kommunerna har upprättat ett intentionsavtal med staten och regionens aktörer om att genomföra utvecklingsprogrammet för kollektivtrafik. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av utvecklande av trafikutbudet, förbättrande av förutsättningarna för trafiken, effektiverad skötsel av trafiken, utvecklande av biljettsystemet, sänkta eller oförändrade priser på biljetterna och bättre tjänster för passagerarna.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget är avsett för utgifter som avses i kollektivtrafiklagen (869/2009) och produktion av vissa andra kollektivtrafiktjänster samt för utgifter för främjande och utvecklande av kollektivtrafiken samt mobilitetsstyrning. Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik ändras så att förordningen innefattar grunderna för beviljande av stöd till kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna. Samtidigt kompletteras förordningen så att den gör det lättare än för närvarande att stödja planeringen av kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Basservicenivå inom kollektivtrafiken  
Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster33 600
Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken31 593
Konkurrenskraftig kollektivtrafik  
Stöd till kollektivtrafiken i stora stadsregioner10 250
Stöd till kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner10 000
Köp av tågtrafikens närtrafiktjänster 9 700
Specialservicenivå inom kollektivtrafiken  
Köp av flygtrafiktjänster1 000
Kvarkentrafiken250
Strategisk utveckling av kollektivtrafiken och mobilitetsstyrning  
Utvecklingsprojekt2 145
Mobilitetsstyrning705
Sammanlagt 99 243
Basservicenivå inom kollektivtrafiken

Målet för basservicenivån inom kollektivtrafiken är att trygga det dagliga behovet av att ta sig fram och lika möjligheter till mobilitet. Med trafik på basservicenivå avses en servicenivå som tillgodoser medborgarnas och näringslivets nödvändiga mobilitetsbehov i hela landet. Basservicenivån anges på trafiksystemnivå och det är tillräckligt att den realiseras inom en enda trafikform.

Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster

Syftet med stödet till fjärrtågtrafiken är att upprätthålla och höja servicenivån inom tågtrafiken och kollektivtrafikens andel av alla fortskaffningssätt. Genom köpen inom tågtrafiken tillgodoses sådana resebehov på regional och rikstäckande nivå som bedöms vara nödvändiga, till den del dessa tjänster inte kan ordnas på marknadsvillkor.

Avtalet mellan staten och VR-Group Ab om köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster omfattar åren 2012—2015 och uppgår till sammanlagt 136,84 miljoner euro, i genomsnitt 34,21 miljoner euro per år. Utöver den trafik som köps med stöd av avtalet i fråga är VR-Group Ab skyldig att på det sätt som kommunikationsministeriet bestämmer sköta den trafik som avses i koncessionsavtalet om ensamrätt till persontågtrafik för perioden 3.12.2009—31.12.2019.

Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken

Närings-, trafik- och miljöcentralerna finansierar den kollektivtrafik av typen basservice som på landsbygden bedrivs med bussar och taxibilar samt prisskyldigheter som gäller region- och pendlarbiljetter. Grunderna för det stöd närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar anges i statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik.

Vid köp av tjänster prioriteras basservicenivån i förhållande till den övriga köptrafiken. Det uppskattas att den stamtrafik som närings-, trafik- och miljöcentralerna köper kommer att ha 5,5 miljoner resenärer år 2013. Statens finansieringsandel per resenär har varit cirka 4 euro.

Genom stödet till kollektivtrafiken kompenseras även prisskyldigheten i anslutning till region-, stads- och arbetsresebiljetterna. Förutsättningen för finansiering av prisskyldigheten är att kommunen deltar i kostnaderna för prisskyldigheten med en andel som är minst lika stor som statens andel. Antalet resor som görs med region- och stadsbiljetter år 2013 beräknas uppgå till drygt 20 miljoner.

Kommunerna kan beviljas statsunderstöd för köp av lokaltrafik i stadsmiljö och för prisskyldigheter som gäller stadsbiljetter. Genom att rikta det statsunderstöd som beviljas stöder man genomförda kommunsammanslagningar och bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter så långt det är möjligt. Statens medfinansiering är högst lika stor som kommunens.

Tyngdpunkterna för region- och lokaltrafikens utvecklingsåtgärder ligger på planering av kollektivtrafikens servicenivå, främjande av samordningen av persontransporterna och utvecklande av biljettsystemen.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Målsättningen för stödjande av en konkurrenskraftig kollektivtrafik är att förbättra servicen inom kollektivtrafiken och öka kollektivtrafikens andel av alla fortskaffningssätt samt antalet resor inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken i stora stadsregioner

Staten stöder kollektivtrafiken i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen med ett anslag på 10,25 miljoner euro under förutsättning att finansieringen höjer servicenivån inom regionernas kollektivtrafik och därmed ökar användningen av kollektivtrafiken, marknadsandelen och förbättrar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Staten vill dessutom genom finansieringen bidra till att en anslutning till den myndighet som ansvarar för att ordna kollektivtrafiken inte ska utgöra en oskälig kostnadsbelastning för kommunen. En förutsättning för statsunderstödet är att den statliga finansieringen binds till långsiktiga program och åtgärder för utveckling av kollektivtrafiken så att man kan garantera finansieringens effekter i enlighet med målen i programmen.

Som främsta grund för fördelningen av understödet mellan regionerna används befolkningsmängden i dessa regioner. Vid beviljandet av understöd fästs det dessutom uppmärksamhet vid hur väl de understödda åtgärderna främjar tillväxten av den andel av färdsätten som utgör regionens hållbara mobilitet. I fortsättningen kommer de stora stadsregionernas MBT-intentionsavtal att utvecklas så att de även omfattar målen för stödet till kollektivtrafiken. Staten understöder de stora stadsregionerna med högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner

Staten understöder kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna med ett anslag på ca 10 miljoner euro, förutsatt att stadsregionerna har upprättat ett intentionsavtal om genomförande av utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken. Målsättningen ska vara en attraktiv servicenivå inom kollektivtrafiken och att stadsregionerna deltar med minst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Närtrafiken i Helsingforsregionen

Staten köper trafiken på banavsnitten Helsingfors—Karis, Helsingfors—Riihimäki och Helsingfors—Lahtis. Genom köp inom den del av Helsingfors närtrafik som sträcker sig utanför området för samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) möjliggörs en högre servicenivå än vad de direkta biljettintäkterna möjliggör. Genom köpen möjliggörs en järnvägsnärtrafik som kan anses tillräcklig ur trafikpolitiskt perspektiv i den omfattning som det årligen för ändamålet beviljade anslaget räcker. I den av staten köpta närtrafiken företas årligen ca 12 miljoner resor.

Specialservicenivå inom kollektivtrafiken

Med trafik på specialservicenivå avses sådana kollektivtrafiktjänster som behövs för att stödja näringslivet i landskapen eller regionerna och deras utvecklingsmål avseende attraktivitet. Mobilitetsbehoven på specialservicenivå baserar sig på upprätthållande eller utveckling av näringslivets förutsättningar i regionerna. Sådana tjänster behöver inte alla gånger ordnas av den offentliga sektorn, utan också lokala, privata aktörer och företag kan delta.

Flygtrafiken

Flygtrafik kan köpas för orter till vilka restiden från Helsingfors är över tre timmar med tåg. Genom köp av reguljär flygtrafik till Nyslott och Varkaus tryggas i synnerhet sådana förbindelser som är nödvändiga främst för näringslivet. Även lokala och regionala instanser deltar i finansieringen av denna trafik. Inom köptrafiken reser något under 19 000 passagerare per år. Det nuvarande avtalet om köp av flygtrafik löper ut vid utgången av 2013. Statens betalningsandel under avtalsperioden är högst 50 % av kostnaderna för trafikköpen.

Kvarkentrafiken

Målet med köpet av färjetrafik i Kvarken är att trygga passagerarfärjetrafiken i Kvarken. Avtalet för år 2013 konkurrensutsätts under år 2012. Statens betalningsandel är högst 50 % av kostnaderna för trafikköpen. Det beräknas att antalet passagerare kommer att uppgå till cirka 100 000 år 2013.

Strategisk utveckling av kollektivtrafiken och mobilitetsstyrning
Utvecklingsprojekt

Genom riksomfattande, strategiska utvecklingsåtgärder försöker man främja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar, konkurrenskraft och attraktivitet på lång sikt samt trygga kollektivtrafikens kunskapsunderlag. Finansieringen säkerställer också att det utvecklas sådana regionala informationssystem som stöder ordnandet av kollektivtrafik. Till utvecklingsprojekt anvisas 2,15 miljoner euro 2013.

Mobilitetsstyrning

Av anslaget anvisas 0,7 miljoner euro till mobilitetsstyrning. Genom styrning av mobiliteten medverkar man inte bara till att öka andelen kollektivtrafik, utan även andelen gång och cykling, särskilt i stadsregionerna. Metoderna är bl.a. informationsstyrning, marknadsföring och stöd till att utveckla tjänsterna.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 201320142015Sammanlagt fr.o.m. 2013
     
Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (inkl. nattågstrafik till Kemijärvi)33 60034 00034 600102 200
Köp av tågtrafikens närtrafiktjänster9 7009 1009 10027 900
Utgifter sammanlagt 43 30043 10043 700130 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-400
Överföring från moment 32.50.(63)668
Korrigering av felaktig anteckning angående utgiftsbehovet inom närtågstrafiken-300
Sammanlagt-32

2013 budget99 243 000
2012 II tilläggsb.-13 000
2012 budget99 275 000
2011 bokslut98 024 902