Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
              42. Statsunderstöd för utbildning
              43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
              46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar
              50. Statsunderstöd ur lästavgifterna
              51. Prisstöd för lotsning
              63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
              64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården
              66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 38 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statligt stöd i enlighet med statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet (946/2010) till företag som bedriver rederiverksamhet och som är registrerade i Finland.

Fullmakt

År 2013 får förbindelser om beviljande av miljöstöd för rederiers fartygsinvesteringar ingås till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Förklaring: Utifrån den fullmakt på 30 miljoner euro som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2010 har det fattats beslut om beviljande av stöd för investeringskostnaderna för två nya fartyg. Stöden betalas när fartygen är färdiga. Stödet till det fartyg som färdigställs år 2012 har beaktats i budgeten för 2012. Vid dimensioneringen av anslaget för 2013 har stöd till ett belopp av 28 miljoner euro till det fartyg som färdigställs år 2013 beaktats.

Förordningen är i kraft till utgången av 2014. Avsikten är att förordningens tillämpningsområde beträffande nya fartyg utvidgas så att det också omfattar sådana investeringar i nya fartyg som förbättrar miljöskyddet och som är nödvändiga för att uppnå den nivå som EU-normerna kräver (den nuvarande förordningen förutsätter att en högre nivå än vad EU-normerna kräver uppnås). Avsikten är att tillämpningsområdet också ska utvidgas så att det beträffande fartyg som är upptagna i fartygsförteckningen också omfattar investeringskostnader för sådana anordningar som, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i efterhand samt andra lösningar som förbättrar fartygens miljöskydd.

Vid ingången av 2015 införs sådana begränsningar av svavelutsläppen som ökar kostnaderna för sjötransporter. Under beredning är dessutom ett flertal andra normer som gäller begränsning av utsläppen från sjöfarten och som påverkar transportkostnaderna. Genom stöd för miljöinvesteringar uppmuntras rederier att ta i bruk miljövänlig teknik i befintliga fartyg och att i nya fartyg investera i teknik som förbättrar miljöskyddet. En utvidgning av stödprogrammet kräver godkännande av kommissionen.

Maximibeloppet för fullmakten för att fatta beslut om miljöstöd för fartygsinvesteringar föreslås uppgå till 30 miljoner euro. Fullmakten är avsedd för stöd för kostnaderna för sådana investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i fartyg som redan är i drift (såsom svavelskrubbrar och motsvarande tekniker för rening av avgasutsläpp). Användningen av fullmakten föranleder utgifter på 10 miljoner euro år 2013 och 20 miljoner euro år 2014. Stöden betalas efter att investeringarna har genomförts. Det har uppskattats att det vore lönsamt att i efterhand installera anordningar i ca 30—45 finländska fartyg. Att t.ex. installera en svavelskrubber i ett fartyg beräknas kosta 3—6 miljoner euro. Om stödandelen utgör t.ex. 50 % möjliggör fullmakten installering av sådana anläggningar i efterhand i ca 10—20 fartyg.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassning till svaveldirektivet 10 000
Ändring i anslagsbehovet på basis av fattade understödsbeslut26 000
Sammanlagt36 000

2013 budget38 000 000
2012 budget2 000 000
2011 bokslut