Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
              01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 591 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:

Resultatmål 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING    
    
Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön    
    
Lägesbild över trafiksystemets säkerhet Säkerhetsindikatorer utvecklatsSäkerhetsindikatorer tagits i bruk och lägesbild tagits fram
Lägesbild över trafiksystemets miljökonsekvenser  Miljöindikatorer utvecklats
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik); utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken  Utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken
Ansvarsfulla val (privata); utvecklande av tjänster och lösningar som stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt  Utvecklande av tjänster och lösningar till stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt
    
Servicenivå    
Utfärdande av normer som är på verkets ansvar inom utsatt tid, % 100100
Genomförande av tillsynsåtgärderna inom tillsynsplanen, av åtgärderna genomförs, %1) 90 90
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, %2)  90
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) 3,63,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)3,53,63,6
    
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET    
Förändring i arbetsproduktiviteten, %1,5111
Förändring i den totala produktiviteten, %-1,7622
Elektroniska tjänster Antal tjänster och ökning av nyttjandegradenAntal tjänster och ökning av nyttjandegraden
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %)103104102
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %)127134127

1) Tillsynsplanen är en operativ årsplan för kontroller, inspektioner och besiktningar av säkerhetssystem, trafikmedel och anordningar som avser olika trafikformer.

2) Det fastställs rikttider för beviljande av personlicenser, organisationsgodkännanden och certifiering av transportmedel för olika trafikformer.

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 134,1 miljoner euro. Av dessa täcks 91,5 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och resten med ett nettoanslag på 42,6 miljoner euro. Vid dimensioneringen av nettoanslaget har man beaktat de utgifter på 11 545 000 euro som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken och som har budgeterats under moment 11.19.05. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 632 000 euro. Dessutom har det med anledning av de avgiftsfria myndighetsuppgifterna och underskottet inom prissättningen av de avgiftsbelagda prestationerna vid dimensioneringen av anslaget som utgifter för regleringssektorn beaktats 11 087 000 euro och som utgifter för kravenlighetssektorn 8 327 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och sättande i trafik av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.

Kostnadskalkylen för totalreformen av fordonstrafikregistret uppgår till 37,8 miljoner euro (åren 2000—2013). Projektet slutförs under år 2013. Sista skedet av projektet är utveckling av förardatasystemen (KT1), för vilket det har reserverats högst 9 200 000 euro för åren 2009—2013. Av utgifterna för förarprojekten hänförs totalt 619 000 euro till år 2013. Ibruktagandet av de projekt som hör till projektet och redan är färdiga säkras genom ibruktagningsprojekt för vilka det har reserverats 20 miljoner euro (åren 2004—2013). Utgifterna för ibruktagningsprojekten 2013 beräknas uppgå till 1 066 000 euro. Kostnaderna för IT-projekt, underhåll och användning för år 2013 är sammanlagt 21,6 miljoner euro.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 122 999130 015134 149
Bruttoinkomster 93 98989 70891 558
Nettoutgifter 29 01040 30742 591
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år13 205  
— överförts till följande år19 615  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
Offentligrättsliga prestationer84 63281 15882 366
— Registrering av fordon40 82041 07338 825
— Registrering av behörigheter8 3557 5498 046
— Examina, tillstånd och tillsyn35 45732 53635 495
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)9 1268 5509 192
Intäkter sammanlagt 93 75889 70891 558
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
Offentligrättsliga prestationer73 27175 21881 870
— Registrering av fordon35 05136 92735 210
— Registrering av behörigheter7 3487 9578 069
— Examina, tillstånd och tillsyn30 87230 33438 591
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)5 8155 9487 686
Kostnader sammanlagt 79 08681 16689 556
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)    
Offentligrättsliga prestationer11 3615 940496
— Registrering av fordon5 7694 1463 615
— Registrering av behörigheter1 007-408-23
— Examina, tillstånd och tillsyn4 5852 202-3 096
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)3 3112 6021 506
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt 14 6728 5422 002
    
Kostnadsmotsvarighet, %    
Offentligrättsliga prestationer116108101
— Registrering av fordon116108110
— Registrering av behörigheter11495100
— Examina, tillstånd och tillsyn11510792
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)157144120
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 119111102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för tillsynsavgiften för flygtrafiken (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter sammanlagt 7 88310 45011 545
    
Kostnader sammanlagt 10 50811 80011 800
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 625-1 350-255
Kostnadsmotsvarighet, % 758698

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-80
Lönejusteringar378
Nivåförändring401
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken1 585
Sammanlagt2 284

2013 budget42 591 000
2012 II tilläggsb.195 000
2012 budget40 307 000
2011 bokslut35 420 000