Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 167 260 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

2) utgifter som föranleds av investeringar för utvecklande av trafikledsnätet till den del projekten inte har budgeterats under moment 31.10.77.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas

1) att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts

2) att ingå avtal till ett belopp av högst 150,0 miljoner euro för att genomföra andra skedet av projektet E18 vid Ring III så att Trafikverket för genomförande av projektet ingår ett avtal med Vanda stad, enligt vilket Vanda stads andel av byggnadskostnaderna är 40 miljoner euro och att staden därtill finansierar statens kostnadsandel med ett belopp av 50 miljoner euro. Staten betalar tillbaka beloppet till staden räntefritt efter det att projektet slutförts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag år 2013
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
        
Oavslutade trafikledsprojekt        
Vägprojekt        
Lv 101, Ring I, Åboleden—VallbergetBudget 20072011147,0 73,973,1-
Vägförbindelse till SköldvikBudget 2009201125,0  17,0-
E18 vid Ring III, 1 skedetBudget 2009201150,0  50,0-
Rv 12 Tammerfors strandledBudget 20122015185,0124,0 -185,0
Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen)Budget 2012201320,010,0 -20,0
Banprojekt        
Seinäjoki—Vasa, elektrifieringBudget 2009201220,0  17,2-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt   447,0134,073,9157,3205,0
        
Nytt trafikledsprojekt        
E18 vid Ring III, 2 skedetBudget 20132015150,040,0 10,0140,0
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt   597,0174,073,9167,3345,0

Av anslaget på 167,3 miljoner euro under momentet utgör 120,567 miljoner euro statlig medfinansiering och 46,433 miljoner euro medfinansiering från utomstående som intäktsförs under momentet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 201320142016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före år 2013167 30050 261154 000317 561

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

E18 vid Ring III, 2 skedet. I budgeten för 2009 inleddes förbättringen av Ring III, 1 skedet, vägförbindelsen Vandaforsen—Flygstationsvägen. Kostnadsberäkningen för projektet var 50 miljoner euro. Projektet genomfördes med efterfinansiering så att Vanda stad finansierade kostnaderna under byggnadstiden. I anslaget under momentet har betalningen till staden beaktats.

Det föreslås att förbättringen av ringvägen ska fortsätta. Ring III är inte bara den viktigaste landtrafikförbindelsen till Helsingfors—Vanda flygplats, utan också den viktigaste trafikleden för kollektivtrafiken i Vanda och en förmedlare av godstransportströmmarna från och till Nordsjö hamn. Markanvändningen längs Ring III utvecklas kraftigt och trafikmängderna är stora (30 000—60 000 bilar per dag). Vid de trafikljusstyrda plananslutningarna förekommer det trafikstockningar dagligen och trafiksmidigheten störs dessutom av att de planskilda anslutningarna har för korta påfarter och avfarter och att busshållplatserna har för korta accelerationsfält. Problemen förvärras när trafiken ökar.

Projektet E18 vid Ring III, 2 skedet, innefattar byggande av en planskild anslutning och förbättring av bussramperna vid Flygstationsvägen och Dickursbyvägen, byggande av ett tredje körfält i båda riktningarna mellan Lahtisvägen och Håkansböle planskilda anslutningar, byggande av nya ramper i Borgåledens anslutning så att det blir möjligt att svänga till vänster utan trafikljus samt genomförande av ett nytt trafikledningssystem mellan Ring III och Borgå.

Kostnadsberäkningen för projektet är 150 miljoner euro, varav statens medfinansiering uppgår till 110 miljoner euro och Vanda stads medfinansiering till 40 miljoner euro. Med anledning av bruttobudgeteringen budgeteras även stadens andel under momentet och på motsvarande sätt på inkomstsidan i budgeten. En del av projektet, dvs. den planskilda anslutningen vid flygplatsen, ska dessutom genomföras med efterfinansiering så att Vanda stad temporärt finansierar 50 miljoner euro av statens medfinansiering för genomförandet av den planskilda anslutningen vid flygplatsen och motsvarande mervärdesskatter. Staten betalar tillbaka ovan nämnda 50 miljoner euro, inklusive mervärdesskatt, till staden räntefritt åren 2016 och 2017. Övriga delar av projektet genomförs med statlig budgetfinansiering åren 2013 —2015. Ett belopp av 10 miljoner euro som i budgeten för 2013 har reserverats under momentet anvisas för betalning av utgifter som motsvarar Vanda stads medfinansiering. Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.31.10. Efter att utvecklingsprojektet slutförts kvarstår ännu avsnittet Flygstationsvägen—Gammelgård. Det preliminära kostnadsförslaget är ca 140 miljoner euro. Förhållandet kostnad/nytta för det aktuella projektet är 2,5.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i statens efterfinansiering84 160
Förändring i finansiering från utomstående10 000
Sammanlagt94 160

2013 budget167 260 000
2012 budget73 100 000
2011 bokslut249 600 000