Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 361 700 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momentet för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet

3) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt budgetfinansiering.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag år 2013
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
        
Pågående trafikledsprojekt        
Vägprojekt        
Rv 6 Villmanstrand—ImatraBudget 20072011177,0 159,99,08,1
Sv 51 Kyrkslätt—StensvikBudget 2007201380,0 64,98,07,1
Rv 5 Päiväranta—VuorelaI tilläggsbudg. för 2009201490,0 73,313,03,7
Rv 6 JoensuuI tilläggsbudg. för 2009201247,12,140,06,01,1
E18 Fredrikshamn omfartsvägBudget 20112015180,0 48,065,067,0
Rv 8 Smedsby omfartsvägBudget 2011201355,0 25,923,06,1
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsvägBudget 2011201463,0 19,0 44,0
E18 Forsby—Kotka separat projektBudget 2012201433,015,51,03,029,0
        
Banprojekt        
RingbananBudget 20092014439,022,5268,3113,057,7
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifieringBudget 2011201324,0 12,09,03,0
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg, slutförande av andra etappenBudget 20112015344,0 100,060,0184,0
Karleby—Ylivieska, det andra spåretIII tilläggsbudg. för 20112017310,0 45,025,0240,0
        
Vattenledsprojekt        
Havsfarleden till JakobstadBudget 2009201511,4 8,90,71,8
Havsfarleden till NystadBudget 2011201411,0 11,0  
        
Gemensamma trafikledsprojekt        
Planering av CentrumslinganBudget 2012201540,06,85,012,023,0
Annan planering av utvecklingsprojekt  15,0  15,0 
Pågående trafikledsprojekt sammanlagt   1 919,546,9882,2361,7675,6

Av anslaget på 361,7 miljoner euro under momentet utgör 356,65 miljoner euro statlig medfinansiering. Den externa medfinansieringen för det separata projektet för vägavsnittet E18 Forsby—Kotka uppgår till 1,41 miljoner euro, för planeringsprojektet för Centrumslingan till 2,04 miljoner euro och för projektet rv 6 vid Joensuu till 1,6 miljoner euro som intäktsförs under moment 12.31.10. De utomstående finansiärernas andel utgör sammanlagt 24,4 miljoner euro av den totala finansieringen av dessa tre projekt.

Annan planering av utvecklingsprojekt

För planering av utvecklingen av trafikledshållningen anvisas det ett separat användningsändamål inom vilket projektplanering av sådana investeringsprojekt finansieras som finansieras under momentet för investeringsutgifter, innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. Under momentet finansieras med anledning av väg- och järnvägsplanering av trafikledsinvesteringar samt vald entreprenadform delvis också utgifter som föranleds av byggnadsplanering. När det i samband med statsbudgeten har fattat ett beslut om inledande av projektet, räknas planeringskostnaderna in i projektets kostnadsförslag. Den allmänna planeringen av projekten och föregående planeringsskeden finansieras under moment 31.10.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i anslagsbehovet för trafikledsprojekt, varav 5 miljoner euro utgör överföring till moment 31.10.20-104 953
Ändring i anslagsbehovet för projektplanering, varav 14,960 miljoner euro utgör överföring från moment 31.10.2022 000
Sammanlagt-82 953

2013 budget361 700 000
2012 II tilläggsb.6 947 000
2012 budget444 653 000
2011 bokslut66 700 000