Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

Trafikverket beviljas rätt att skaffa en ny isbrytare till ett belopp av högst 125,0 miljoner euro av fullmakten att ingå avtal.

Förklaring: Med den kapacitet som den nya isbrytaren erbjuder ersätts den föråldrade isbrytaren Voimas tjänster. Den isbrytare som anskaffas utrustas så att den lämpar sig också för nödbogsering och bekämpning av oljeskador på öppna havet. Fartygets livslängd är 40 år. Vid dimensioneringen av fullmakten har som kostnad för anskaffning av en standardisbrytare beaktats ca 120 miljoner euro och som kostnad för att förse isbrytaren med oljebekämpningsutrustning ca 5 miljoner euro. Planeringen och byggandet av isbrytaren konkurrensutsätts separat.

Den nya isbrytaren anskaffas för den grundläggande isbrytarkapaciteten så att fartyget ägs av Trafikverket som konkurrensutsätter verksamheten. Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att producera förmånligare isbrytningstjänster för fartygen.

I anskaffningsutgifterna för isbrytaren ingår även utgifterna för planering av fartyget, anbudstävligen, övervakning och klassificering av anskaffningen samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till anskaffningen.

Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. Utgifterna för underhållet av isbrytaren och för dess besättning och verksamhet finansieras fr.o.m. år 2016 under moment 31.10.20. Behovet av finansiering under momentet ökar inte till följd av investeringen. De utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras under moment 35.10.20, och behovet av tilläggsfinansiering under momentet uppgår till 500 000 euro fr.o.m. det att fartyget tas i bruk.

Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter på 46,0 miljoner euro år 2014 och 52,0 miljoner euro år 2015.


2013 budget27 000 000