Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 24 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Förklaring: Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Beloppet av de utgifter som föranleds av fullmakten ändras i enlighet med ändringarna i kostnadsindexet för markanläggning. Projektets byggnadskostnader enligt prisnivån i februari 2012 (ind.156,7 MAKU 2000=100) uppgår till 795 miljoner euro, vilket motsvarar statligt understöd till ett belopp av 238 miljoner euro.

Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2011 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 93 miljoner euro. Byggkostnaderna år 2012 beräknas uppgå till ca 142 miljoner euro, varav statsunderstödet på 30 % utgör 42,6 miljoner euro. Av detta belopp kan 18,6 miljoner euro finansieras med anslag som beviljats under tidigare år. Det minskade behovet av anslag jämfört med budgeten för 2012 beror delvis på att det inledande skedet av projektet har påbörjats senare än planerat.

De kostnader som byggandet föranleder staten beräknas enligt kostnadsnivån i oktober 2007 (ind. 131,5 MAKU 2000=100) uppgå till 54,3 miljoner euro år 2014, 49,9 miljoner euro år 2015, 32,7 miljoner euro år 2016 samt till sammanlagt 0,7 miljoner euro under senare år. I siffrorna ingår inte mervärdesskatteutgifter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
      
Förbindelser som ingåtts före år 201224 00054 30049 90033 400161 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-10 974
Sammanlagt-10 974

2013 budget24 000 000
2012 budget34 974 000
2011 bokslut13 000 000