Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

30. SyyttäjätPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa. Syyttäjälaitoksessa otetaan vuonna 2013 käyttöön syyttäjätoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaan indeksi, jolla kuvataan rikosvastuun toteutumista. Syyttäjälaitos jatkaa osallistumistaan rikosprosessin laatua ja nopeutta parantavan AIPA-tietojärjestelmähankkeen valmistelutyöhön. Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan hallitusohjelman ja talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan kuudennen torjuntaohjelman mukaisesti.

Paikallissyyttäjille saapui vuonna 2011 yhteensä 87 257 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 84 846. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 rangaistusmääräysasiaa. Vuonna 2013 arvioidaan sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän olevan noin 87 000.

Tietoja henkilöstöstä

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet528550550
— joista syyttäjiä1)351367367
— joista paikallissyyttäjät332346346
Keski-ikä46,646,446,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,467,07,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston syyttäjätoimivaltaa saaneet neuvotteleva virkamies ja ylitarkastajat.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk1,92,12,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 2531 7001 700
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna146170150
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö)173166171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)846844846
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät)256250256
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2731 2801 280
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu, euroa431460460
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa959696

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja enemmän resursseja sitovat. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Bruttomenot42 49644 61145 987
Bruttotulot484040
Nettomenot42 44844 571 45 947
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 105  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 033  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 266
Paikalliset syyttäjäyksiköt39 410
Yhteiset menot2 271
Yhteensä45 947

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03)-23
Harmaan talouden torjunta (HO)265
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-189
Palkkausten tarkistukset1 403
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-80
Yhteensä1 376

2013 talousarvio45 947 000
2012 II lisätalousarvio741 000
2012 talousarvio44 571 000
2011 tilinpäätös44 376 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 118 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 107 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 11 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.


2013 IV lisätalousarvio-118 000
2013 talousarvio45 947 000
2012 tilinpäätös45 312 000
2011 tilinpäätös44 376 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 118 000 euroa.