Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. TrafiknätetPDF-versio

Förklaring: Trafiknätet består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 78 142 km, bannätets 5 944 km och vattenledernas 16 236 km vid utgången av 2011. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15,0 miljarder euro för landsvägsnätets del, 3,7 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för vattenledernas del. Trafiknätets återanskaffningsvärde är över 50 miljarder euro.

Balansvärde för trafiknätet (mn euro)

 år 2011år 2012 (uppskattning)år 2013 (uppskattning)
    
Vägar15 00714 92714 877
Järnvägar3 7103 6853 697
Vattenleder207197190
Sammanlagt 18 92418 80918 764

Utgifterna för underhållet av det statsägda trafiknätet, dvs. bastrafikledshållningen, uppgår till 1 009 miljoner euro (brutto) och utgifterna för utvecklingen uppgår till 638 miljoner euro. När förvaltningsförsöket i Kajanaland upphör återgår finansieringen av bastrafikledshållningen till bastrafikledshållningen, vilket ökar finansieringen av bastrafikledshållningen med 14,723 miljoner euro jämfört med budgeten för 2012.

För anskaffning av en ny isbrytare beviljas en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av 125 miljoner euro, och fullmakten omfattar också anskaffning av oljebekämpningsberedskap. För år 2013 anvisas ett anslag på 27 miljoner euro.

År 2013 inleds i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen två utvecklingsprojekt. Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken inleds inom bastrafikledshållningen. Dessutom inleds den andra fasen av utvecklingen av E18 vid Ring III som genomförs med partiell efterfinansiering.

Utöver det stöds privata vägar med 8 miljoner euro och byggandet av västmetron med 24 miljoner euro.

Genom underhåll och utveckling av trafiknätet genomförs den trafikpolitiska redogörelsen och effektmålen för trafiken, dvs. man tryggar rese- och transportkedjorna, förbättrar trafiksäkerheten och minskar miljöolägenheterna i syfte att förbättra konkurrenskraften och välfärden. I motiveringen till momenten för bastrafikledshållning och utveckling beskrivs åtgärderna för hur målen ska uppnås samt finansieringen mera ingående.

För Trafikverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts upp för forskningsområdet och förvaltningsområdet:

Resultatmål 2011
utfall
2012
mål/
prognos
2013
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING    
Serviceförmåga och kvalitet    
Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1—5)3,73,73,3
Näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)3,43,43,3
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafikverkets verksamhet (skalan 1—5)3,43,53,5
Fungerande rese- och transportkedjor    
Förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 5 min.844
Förseningar i närtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 3 min.211
Väntetid för isbrytarservice, h  12,63,5
Trafikledernas skick    
Mängden farleder för handelssjöfart i dåligt skick, km, högst410380360
Belagda vägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst3 6954 4005 100
Lands- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, st., högst758800800
Trafikbegränsningar som beror på bannätets dåliga skick, km, (det centrala bannätet/övriga bannätet), högst52/18750/20050/260
Trafiksäkerhet och miljö    
Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st.26,52323
Effekt av bullerbekämpning inom bastrafikledshållningen, personer/år20200150
Minskning av risken för förorening av grundvattnet efter åtgärd av bastrafikledshållningen, km2,23,02,0
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET    
Produktivitet och total produktivitet    
Ökning av arbetets produktivitet, %6,02,02,0
Ökning av den totala produktiviteten, %1,30,20,2

Inkomster av och utgifter för Trafikverket (mn euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Omkostnader (01) 85,6 86,9 86,5
— Inkomster av verksamheten2,62,02,0
— Omkostnader88,288,988,5
— Förvaltning81,781,981,5
— FoU6,57,07,0
Bastrafikledshållning (20) 911,6 933,1 935,2
Inkomster83,478,773,9
— Inkomster av den samfinansierade verksamheten29,819,315,7
— Banavgift43,845,844,8
— Övriga inkomster9,913,613,4
Utgifter995,01 011,81 009,1
— Ny- eller utbyggnadsinvestering84,8100,271,2
— Reinvestering75,8168,2146,6
— Underhåll324,0189,9200,3
— Skötsel290,5293,9323,5
— Användning37,560,061,3
— Sjömätning7,48,08,0
— Informations- och styrningstjänster för trafiken60,874,378,7
— Vintersjöfart52,955,050,0
— Landsvägsfärjetrafik43,245,047,3
— Trafikplanering6,011,710,8
— Egendomsförvaltning inom trafikledshållningen12,25,511,4
Utvecklingsinvesteringar (70, 76, 77, 78, 79) 417,2 600,7 638,0
Anskaffning av isbrytare (70)--27,0
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76)40,535,035,0
Utvecklande av trafikledsnätet (77)66,7444,7361,7
Vissa trafikledsprojekt (78)249,673,1167,3
Livscykelsfinansieringsprojekt (79)60,447,947,0
Nettoutgifter sammanlagt 1 414,4 1 620,7 1 659,7
    
Bruttoutgifter sammanlagt 1 500,4 1 701,4 1 735,6

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

 2011
utfall
2012
uppskattning
förändring2013
uppskattning
förändring
      
Verksamhet som täcks med farledsavgifter      
Utländsk godstrafik vid kusten, mn ton96 86599 0002,2 %101 0002,0 %
Passagerartrafik, mn resenärer17,717,70,0 %17,70,0 %
Intäkter av farledsavgifter, 1 000 euro75 74083 84010,7 %84 6801,0 %
Övriga intäkter, 1 000 euro1 5161 5160,0 %1 5160 %
Kostnader, 1 000 euro99 62889 628-10,0 %96 6287,8 %
Kostnadsmotsvarighet77,5 %95,2 %17,7 %-enh89,2 %-6,0 %-enh

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 503 000 euro.

Anslaget får även användas för

1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling inom regionerna och hållbar utveckling.

Trafikverket utvecklar sin verksamhet i synnerhet ur hela trafiksystemets synvinkel genom att förbättra trafikformernas samverkan och produktivitetsförutsättningar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 88 25688 93488 503
Bruttoinkomster 2 6152 0002 000
Nettoutgifter 85 64186 93486 503
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år16 687  
— överförts till följande år14 786  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-630
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-204
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-900
Lönejusteringar1 878
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-575
Sammanlagt-431

2013 budget86 503 000
2012 II tilläggsb.985 000
2012 budget86 934 000
2011 bokslut83 740 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 935 235 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikledsnätet, reinvesteringar, underhåll, skötsel, användning, sjömätning, trafikledning, assistans av vintersjöfarten, trafikplanering, egendomsförvaltning av trafikledshållningen och andra uppgifter som är på farledshållarens ansvar samt till betalning av skadestånd som beror på trafikledshållningen

2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har 44,8 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiften. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 18 miljoner euro i banskatt under moment 11.19.03.

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Av anslaget för bastrafikledshållningen finansieras mindre investeringar, underhåll, trafikledning, trafikplanering och egendomsförvaltning inom trafikledshållningen.

Av bastrafikledshållningens finansiering är närapå hälften bunden till långvariga indexbundna avtal.

Investeringsutgiften för bastrafikledshållningen planeras uppgå till 217 miljoner euro. Till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikleder och projektplanering av dem (exkl. projektplanering av utvecklingsprojekt) används 71 miljoner euro. Den allmänna och förberedande planeringen av projekten finansieras under detta moment.

Till ersättningsinvesteringar används enligt planerna 147 miljoner euro, varav 75 miljoner euro går till ersättningsinvesteringar i bannätet. Beloppet är 13 miljoner euro lägre än föregående år. Ersättningsinvesteringarna inom banhållningen är ofta stora investeringar och det årliga behovet av finansiering varierar beroende på hur investeringarna framskrider. Ersättningsinvesteringarna är sådana grundliga reparationer där befintliga trafikleders konstruktioner eller anläggningar moderniseras i syfte att återställa trafikledens skick och funktion.

Underhållsutgifterna beräknas uppgå till 593 miljoner euro. Underhållet utgörs av underhållsåtgärder, skötsel, användning och sjökartläggning av trafiknätet. Genom underhållsåtgärder (200 miljoner euro, varav det går 152 miljoner euro till vägar, 45 miljoner euro till järnvägar och 3 miljoner euro till vattenleder) säkras att trafikledernas konstruktioner och trafikledningssystem fortsättningsvis är funktionsdugliga. Skötsel (324 miljoner euro) är åtgärder som regelbundet behövs för att hålla trafikleder, utrustning eller konstruktioner i drift. Utgifterna för skötsel av vägnätet ökar med 33 miljoner euro jämfört med år 2012 bl.a. till följd av den höjda kostnadsnivån. Med användning (61 miljoner euro) avses närmast utgifter för belysning av trafikleder och elenergi för bannätet. Sjökartläggning (8 miljoner euro) omfattar sjömätning och utgifter för tillverkning av sjökort.

Utgifterna för trafikledning är 129 miljoner euro. Trafikledningen består av isbrytartjänster (50 miljoner euro) och andra informations- och styrningstjänster för trafiken (79 miljoner euro), med hjälp av vilka smidigheten och säkerheten inom väg-, järnvägs- och sjötrafiken förbättras och trafikutsläppen minskas. Vintersjöfartens utgifter är dimensionerade för 650 isbrytningsdagar. Kostnadsmotsvarigheten för uppgifterna enligt lagen om farledsavgift uppskattas vara 89,2 % år 2013. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som medförs av byggande, skötsel och underhåll av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen.

Informations- och styrningstjänsterna inom trafiken omfattar enligt den trafikpolitiska redogörelsen förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Styrningen av Finlands väg-, sjö- och järnvägstrafik fungerar dygnet runt och sker huvudsakligen med hjälp av tekniska system. De allt större trafikmängderna, begränsningen av klimatförändringen och internationella förpliktelser ökar trycket på att trafiken ska styras allt effektivare och smidigare. Den befintliga trafikledskapaciteten måste utnyttjas effektivare än tidigare. Nuvarande trafikstyrningssystem motsvarar inte längre de växande behoven och det är nödvändigt att förnya dem. Inom ramen för projektet förnyas styrsystemen för väg-, järnvägs- och sjötrafiken i syfte att förbättra säkerheten, smidigheten och driftsäkerheten i trafiken. Inom järnvägstrafiken förbättras punktligheten i tågtrafiken och funktionssäkerheten inom styrsystemen. Systemet för fjärrkontroll i västra Finland förnyas. Inom vägtrafiken förenhetligas styrapplikationerna, utvecklas förutseendet och hanteringen av störningssituationer, lägesbilden över trafiken och trafikanternas informationstjänster. Inom sjötrafiken förbättras riskhanteringen och säkerheten inom fartygstrafiken samt informationsutbytet mellan myndigheter, hamnar och fartyg. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 90 miljoner euro och det genomförs åren 2013—2018. Anslaget för år 2013 uppgår till 5 miljoner euro.

Utgifterna för landsvägsfärjetrafiken, 47 miljoner euro, utgörs av trafik med frigående färjor och vajerfärjor.

Utgifterna för trafikplanering, 11 miljoner euro, utgörs av behovsutredningar, trafiksystemplanering samt allmänna och förberedande projektplaner (inkl. utvecklingsprojekt).

Utgifterna för egendomsförvaltningen inom trafikledshållningen uppgår till 11 miljoner euro.

Trafiknätets funktion mäts genom undersökningar av kundtillfredsställelse som medborgare, näringslivet och intressenter och tjänsteleverantörer deltar i. För att trygga funktionen koncentrerar man uppmärksamheten på att förbättra punktligheten inom tågtrafiken och på att säkra tillräckliga isbrytartjänster.

De åtgärder som tryggar trafikledernas skick dimensioneras så att antalet farleder för handelssjöfarten som är i dåligt skick, trafikbegränsningar som föranleds av banhållningen och antalet landsvägs- och järnvägsbroar som är i dåligt skick inte ökar.

Säkerheten i vägtrafiken förbättras genom skötselåtgärder och tätortsarrangemang. Handelssjöfartens säkerhet förbättras genom att fler vattenleder kartläggs och sjötrafikens styrningstjänster moderniseras. Järnvägstrafikens säkerhet förbättras genom att antalet plankorsningar reduceras.

Miljöns tillstånd förbättras genom grundvattenskydd och bullerbekämpning. Grundvattenområden skyddas även genom att salt ersätts med formiat i halkbekämpningen inom dessa områden.

Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2011—2013 (mn euro)

 2011 utfall2012 ordinarie budget2013 budgetprop.
 bruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifterbruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifterbruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifter
          
Väghållning559185415481753155716541
Banhållning3496428537161310 35957302
Farledshållning871869319293192
Sammanlagt 995839121 012 79933 1 009 74935

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.50.01)-371
Överföring till moment 31.30.64-4 517
Överföring till moment 31.10.77 för projektplanering av utvecklingsprojekt-10 000
Överföring från moment 31.10.77 i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen5 000
Överföring från moment 32.50.(63)14 723
Bortfall av utgifter av engångsnatur-2 700
Överföring till moment 31.10.77 för planering av Centrumslingan-4 960
Tillägg till anslaget för banhållningen (regeringsprogr.)5 000
Sammanlagt2 175

2013 budget935 235 000
2012 II tilläggsb.7 205 000
2012 I tilläggsb.12 000 000
2012 budget933 060 000
2011 bokslut923 956 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Förklaring: Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Beloppet av de utgifter som föranleds av fullmakten ändras i enlighet med ändringarna i kostnadsindexet för markanläggning. Projektets byggnadskostnader enligt prisnivån i februari 2012 (ind.156,7 MAKU 2000=100) uppgår till 795 miljoner euro, vilket motsvarar statligt understöd till ett belopp av 238 miljoner euro.

Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2011 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 93 miljoner euro. Byggkostnaderna år 2012 beräknas uppgå till ca 142 miljoner euro, varav statsunderstödet på 30 % utgör 42,6 miljoner euro. Av detta belopp kan 18,6 miljoner euro finansieras med anslag som beviljats under tidigare år. Det minskade behovet av anslag jämfört med budgeten för 2012 beror delvis på att det inledande skedet av projektet har påbörjats senare än planerat.

De kostnader som byggandet föranleder staten beräknas enligt kostnadsnivån i oktober 2007 (ind. 131,5 MAKU 2000=100) uppgå till 54,3 miljoner euro år 2014, 49,9 miljoner euro år 2015, 32,7 miljoner euro år 2016 samt till sammanlagt 0,7 miljoner euro under senare år. I siffrorna ingår inte mervärdesskatteutgifter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
      
Förbindelser som ingåtts före år 201224 00054 30049 90033 400161 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-10 974
Sammanlagt-10 974

2013 budget24 000 000
2012 budget34 974 000
2011 bokslut13 000 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anordningar på flygfältet i Seinäjoki (Rengonharju) som omfattas av reguljärtrafik och flygfältet i S:t Michel samt för utgifter för underhåll. Investeringsunderstödet får vara högst 90 % av investeringsutgifterna. Det sammanlagda beloppet av andra understöd får vara högst 70 % av driftsutgifterna. Understöden beviljas för kostnaderna utan mervärdesskatt.

Förklaring: Avsikten är att man år 2013 av anslaget ska använda 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser.


2013 budget1 000 000
2012 II tilläggsb.1 340 000
2012 budget1 000 000
2011 bokslut2 700 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar

2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stöder detta.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Avsikten är att anslaget ska användas för att understöda underhåll och förbättring av vägar i glesbygden. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och primärproduktionen behöver, i relation till vägarnas betydelse.

Statsbidraget inriktas i första hand på vägförbättringar samt på stöd till användning och underhåll av färjor. Det finns ca 55 000 km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca 16 000 väglag för att sköta dessa vägar.

Antalet objekt som stöds beräknas uppgå till ca 320 år 2013 och det genomsnittliga bidraget beräknas vara 25 000 euro. År 2011, när det totala bidragsbeloppet uppgick till 23 miljoner euro, uppgick antalet stödobjekt till 1 000 och det genomsnittliga bidraget till 20 000 euro. Bidraget kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna.

I sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör bidragets andel för närvarande ca 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0 och 20 %. Antalet färjelägen som erhåller bidrag är omkring 20 och det stöd som används för dessa uppgår till ca 2 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-5 000
Sammanlagt-5 000

2013 budget8 000 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget13 000 000
2011 bokslut23 000 000

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

Trafikverket beviljas rätt att skaffa en ny isbrytare till ett belopp av högst 125,0 miljoner euro av fullmakten att ingå avtal.

Förklaring: Med den kapacitet som den nya isbrytaren erbjuder ersätts den föråldrade isbrytaren Voimas tjänster. Den isbrytare som anskaffas utrustas så att den lämpar sig också för nödbogsering och bekämpning av oljeskador på öppna havet. Fartygets livslängd är 40 år. Vid dimensioneringen av fullmakten har som kostnad för anskaffning av en standardisbrytare beaktats ca 120 miljoner euro och som kostnad för att förse isbrytaren med oljebekämpningsutrustning ca 5 miljoner euro. Planeringen och byggandet av isbrytaren konkurrensutsätts separat.

Den nya isbrytaren anskaffas för den grundläggande isbrytarkapaciteten så att fartyget ägs av Trafikverket som konkurrensutsätter verksamheten. Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att producera förmånligare isbrytningstjänster för fartygen.

I anskaffningsutgifterna för isbrytaren ingår även utgifterna för planering av fartyget, anbudstävligen, övervakning och klassificering av anskaffningen samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till anskaffningen.

Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. Utgifterna för underhållet av isbrytaren och för dess besättning och verksamhet finansieras fr.o.m. år 2016 under moment 31.10.20. Behovet av finansiering under momentet ökar inte till följd av investeringen. De utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras under moment 35.10.20, och behovet av tilläggsfinansiering under momentet uppgår till 500 000 euro fr.o.m. det att fartyget tas i bruk.

Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter på 46,0 miljoner euro år 2014 och 52,0 miljoner euro år 2015.


2013 budget27 000 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 997 000 euro.

Anslaget får användas

1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

3) till sådana anskaffningar av och ersättningar för områden samt bytesobjekt som kan användas till sådana ägoregleringar som behövs för landsvägar och järnvägar och som äger rum före godkännandet av en väg- eller järnvägsplan

4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007)

5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som är nödvändiga för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt

6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011).

Förklaring: Avsikten är att 32 140 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 2 840 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 17 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-3
Sammanlagt-3

2013 budget34 997 000
2012 II tilläggsb.7 100 000
2012 budget35 000 000
2011 bokslut40 483 732

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 361 700 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momentet för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet

3) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt budgetfinansiering.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag år 2013
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
        
Pågående trafikledsprojekt        
Vägprojekt        
Rv 6 Villmanstrand—ImatraBudget 20072011177,0 159,99,08,1
Sv 51 Kyrkslätt—StensvikBudget 2007201380,0 64,98,07,1
Rv 5 Päiväranta—VuorelaI tilläggsbudg. för 2009201490,0 73,313,03,7
Rv 6 JoensuuI tilläggsbudg. för 2009201247,12,140,06,01,1
E18 Fredrikshamn omfartsvägBudget 20112015180,0 48,065,067,0
Rv 8 Smedsby omfartsvägBudget 2011201355,0 25,923,06,1
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsvägBudget 2011201463,0 19,0 44,0
E18 Forsby—Kotka separat projektBudget 2012201433,015,51,03,029,0
        
Banprojekt        
RingbananBudget 20092014439,022,5268,3113,057,7
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifieringBudget 2011201324,0 12,09,03,0
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg, slutförande av andra etappenBudget 20112015344,0 100,060,0184,0
Karleby—Ylivieska, det andra spåretIII tilläggsbudg. för 20112017310,0 45,025,0240,0
        
Vattenledsprojekt        
Havsfarleden till JakobstadBudget 2009201511,4 8,90,71,8
Havsfarleden till NystadBudget 2011201411,0 11,0  
        
Gemensamma trafikledsprojekt        
Planering av CentrumslinganBudget 2012201540,06,85,012,023,0
Annan planering av utvecklingsprojekt  15,0  15,0 
Pågående trafikledsprojekt sammanlagt   1 919,546,9882,2361,7675,6

Av anslaget på 361,7 miljoner euro under momentet utgör 356,65 miljoner euro statlig medfinansiering. Den externa medfinansieringen för det separata projektet för vägavsnittet E18 Forsby—Kotka uppgår till 1,41 miljoner euro, för planeringsprojektet för Centrumslingan till 2,04 miljoner euro och för projektet rv 6 vid Joensuu till 1,6 miljoner euro som intäktsförs under moment 12.31.10. De utomstående finansiärernas andel utgör sammanlagt 24,4 miljoner euro av den totala finansieringen av dessa tre projekt.

Annan planering av utvecklingsprojekt

För planering av utvecklingen av trafikledshållningen anvisas det ett separat användningsändamål inom vilket projektplanering av sådana investeringsprojekt finansieras som finansieras under momentet för investeringsutgifter, innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. Under momentet finansieras med anledning av väg- och järnvägsplanering av trafikledsinvesteringar samt vald entreprenadform delvis också utgifter som föranleds av byggnadsplanering. När det i samband med statsbudgeten har fattat ett beslut om inledande av projektet, räknas planeringskostnaderna in i projektets kostnadsförslag. Den allmänna planeringen av projekten och föregående planeringsskeden finansieras under moment 31.10.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i anslagsbehovet för trafikledsprojekt, varav 5 miljoner euro utgör överföring till moment 31.10.20-104 953
Ändring i anslagsbehovet för projektplanering, varav 14,960 miljoner euro utgör överföring från moment 31.10.2022 000
Sammanlagt-82 953

2013 budget361 700 000
2012 II tilläggsb.6 947 000
2012 budget444 653 000
2011 bokslut66 700 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 167 260 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

2) utgifter som föranleds av investeringar för utvecklande av trafikledsnätet till den del projekten inte har budgeterats under moment 31.10.77.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas

1) att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts

2) att ingå avtal till ett belopp av högst 150,0 miljoner euro för att genomföra andra skedet av projektet E18 vid Ring III så att Trafikverket för genomförande av projektet ingår ett avtal med Vanda stad, enligt vilket Vanda stads andel av byggnadskostnaderna är 40 miljoner euro och att staden därtill finansierar statens kostnadsandel med ett belopp av 50 miljoner euro. Staten betalar tillbaka beloppet till staden räntefritt efter det att projektet slutförts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag år 2013
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
        
Oavslutade trafikledsprojekt        
Vägprojekt        
Lv 101, Ring I, Åboleden—VallbergetBudget 20072011147,0 73,973,1-
Vägförbindelse till SköldvikBudget 2009201125,0  17,0-
E18 vid Ring III, 1 skedetBudget 2009201150,0  50,0-
Rv 12 Tammerfors strandledBudget 20122015185,0124,0 -185,0
Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen)Budget 2012201320,010,0 -20,0
Banprojekt        
Seinäjoki—Vasa, elektrifieringBudget 2009201220,0  17,2-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt   447,0134,073,9157,3205,0
        
Nytt trafikledsprojekt        
E18 vid Ring III, 2 skedetBudget 20132015150,040,0 10,0140,0
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt   597,0174,073,9167,3345,0

Av anslaget på 167,3 miljoner euro under momentet utgör 120,567 miljoner euro statlig medfinansiering och 46,433 miljoner euro medfinansiering från utomstående som intäktsförs under momentet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 201320142016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före år 2013167 30050 261154 000317 561

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

E18 vid Ring III, 2 skedet. I budgeten för 2009 inleddes förbättringen av Ring III, 1 skedet, vägförbindelsen Vandaforsen—Flygstationsvägen. Kostnadsberäkningen för projektet var 50 miljoner euro. Projektet genomfördes med efterfinansiering så att Vanda stad finansierade kostnaderna under byggnadstiden. I anslaget under momentet har betalningen till staden beaktats.

Det föreslås att förbättringen av ringvägen ska fortsätta. Ring III är inte bara den viktigaste landtrafikförbindelsen till Helsingfors—Vanda flygplats, utan också den viktigaste trafikleden för kollektivtrafiken i Vanda och en förmedlare av godstransportströmmarna från och till Nordsjö hamn. Markanvändningen längs Ring III utvecklas kraftigt och trafikmängderna är stora (30 000—60 000 bilar per dag). Vid de trafikljusstyrda plananslutningarna förekommer det trafikstockningar dagligen och trafiksmidigheten störs dessutom av att de planskilda anslutningarna har för korta påfarter och avfarter och att busshållplatserna har för korta accelerationsfält. Problemen förvärras när trafiken ökar.

Projektet E18 vid Ring III, 2 skedet, innefattar byggande av en planskild anslutning och förbättring av bussramperna vid Flygstationsvägen och Dickursbyvägen, byggande av ett tredje körfält i båda riktningarna mellan Lahtisvägen och Håkansböle planskilda anslutningar, byggande av nya ramper i Borgåledens anslutning så att det blir möjligt att svänga till vänster utan trafikljus samt genomförande av ett nytt trafikledningssystem mellan Ring III och Borgå.

Kostnadsberäkningen för projektet är 150 miljoner euro, varav statens medfinansiering uppgår till 110 miljoner euro och Vanda stads medfinansiering till 40 miljoner euro. Med anledning av bruttobudgeteringen budgeteras även stadens andel under momentet och på motsvarande sätt på inkomstsidan i budgeten. En del av projektet, dvs. den planskilda anslutningen vid flygplatsen, ska dessutom genomföras med efterfinansiering så att Vanda stad temporärt finansierar 50 miljoner euro av statens medfinansiering för genomförandet av den planskilda anslutningen vid flygplatsen och motsvarande mervärdesskatter. Staten betalar tillbaka ovan nämnda 50 miljoner euro, inklusive mervärdesskatt, till staden räntefritt åren 2016 och 2017. Övriga delar av projektet genomförs med statlig budgetfinansiering åren 2013 —2015. Ett belopp av 10 miljoner euro som i budgeten för 2013 har reserverats under momentet anvisas för betalning av utgifter som motsvarar Vanda stads medfinansiering. Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.31.10. Efter att utvecklingsprojektet slutförts kvarstår ännu avsnittet Flygstationsvägen—Gammelgård. Det preliminära kostnadsförslaget är ca 140 miljoner euro. Förhållandet kostnad/nytta för det aktuella projektet är 2,5.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i statens efterfinansiering84 160
Förändring i finansiering från utomstående10 000
Sammanlagt94 160

2013 budget167 260 000
2012 budget73 100 000
2011 bokslut249 600 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 47 000 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

2) utgifter som föranleds av investeringar i livscykelprojekt för utvecklande av trafikledsnätet.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansiering i alla livscykelprojekt. År 2013 finansieras två livscykelprojekt under momentet.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag år 2013
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
       
E18 Muurla—LojoI tilläggsbudg. för 20042008700,0164,239,6496,2
E18 Forsby—KotkaBudget 20102014650,06,97,4635,7
Sammanlagt   1 350,0171,147,01 131,9

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

2013201420152016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
      
Förbindelser som ingåtts före år 201347 00066 00097 800968 0881 178 888

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 49 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-897
Sammanlagt-897

2013 budget47 000 000
2012 budget47 897 000
2011 bokslut60 350 000