Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
              01. Kommunikationsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              40. Vissa statsunderstöd
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 767 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.

Vid nettobudgeteringen beaktas finansieringen ur statens televisions- och radiofond.

Förklaring: Kommunikationsministeriet ställer preliminärt följande verksamhetsmål för sin verksamhet år 2013, vilka stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställts för kommunikations- och trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts för förvaltningsområdet och vilka anges i motiveringen till huvudtiteln:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Kommunikationsministeriet utvecklar sin roll som strategisk aktör inom förvaltningsområdet.
  • — Resultatstyrningen vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar utvecklas.
  • — Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt sätt och författningsberedningen är professionell.
Funktionell effektivitet
  • — Ökning av arbetsproduktiviteten 1 %.
  • — Ökning av den totala produktiviteten 2 %.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 23 74020 72821 067
Bruttoinkomster 466300300
Nettoutgifter 23 27420 42820 767
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år4 353  
— överförts till följande år4 906  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar457
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-44
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-53
Överföring till moment 25.01.01-21
Sammanlagt339

2013 budget20 767 000
2012 II tilläggsb.240 000
2012 budget20 428 000
2011 bokslut23 827 000